آخرین رتبه مجاز حسابداری ، از رشته های علوم تجربی

حسابداری

آخرین رتبه مجاز حسابداری ، از رشته های علوم تجربی

حسابداری

  حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۵۵ حسابداری دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران ) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲ ۱۷۶۸۶ حسابداری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۷۸۱۸ حسابداری دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۷۸۶۹ حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۷۸۷۸ حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۷۷۱۸ حسابداری دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۷ ۱۷۶۲۴ حسابداری دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۷۶۳۲ حسابداری دانشگاه اصفهان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۹ ۱۸۱۰۳ حسابداری دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۷۹۴۸ حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۷۶۶۸ حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۴۶ حسابداری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۳ ۱۸۰۳۴ حسابداری دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۴ ۱۷۶۵۳ حسابداری دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۲۶ حسابداری دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۶ ۱۷۶۹۶ حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۷ ۱۷۹۵۷ حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۸ ۲۰۷۵۴ حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۹ ۱۷۷۵۶ حسابداری دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۰ ۱۸۰۴۱ حسابداری دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۱ ۱۷۸۰۱ حسابداری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۸۰۸ حسابداری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۳ ۱۷۶۱۸ حسابداری دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۴ ۱۷۷۶۲ حسابداری دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۵ ۱۷۷۲۷ حسابداری دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۶ ۱۷۸۳۲ حسابداری دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۷ ۱۷۸۶۲ حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۸ ۱۷۶۴۰ حسابداری دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۹ ۱۷۶۴۳ حسابداری دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۰ ۱۷۷۰۹ حسابداری دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۱ ۱۷۸۱۵ حسابداری دانشگاه شهید باهنر – کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۲ ۱۸۰۷۵ حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۷۳۲ حسابداری دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۴ ۱۷۹۸۵ حسابداری دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۵ ۱۷۹۷۸ حسابداری دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۶ ۱۷۸۶۵ حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۷ ۱۸۰۰۷ حسابداری دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۸ ۱۷۹۶۵ حسابداری دانشگاه قم (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۹ ۱۸۰۸۰ حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۶۵۷ حسابداری دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) (روزانه) مرد ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۱ ۱۸۰۹۰ حسابداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۲ ۱۷۷۵۱ کاردانی حسابداری w (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۳ ۱۸۰۸۴ حسابداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۹۹۳ حسابداری دانشگاه گنبد – گنبد کاووس (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۲۵ حسابداری دانشگاه لرستان-خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد ۴ (رشته جدید)
۴۶ ۱۷۶۴۷ حسابداری دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۷ ۱۷۶۵۱ حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۸ ۱۸۰۲۸ حسابداری دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) – دلفان (نورآباد) (روزانه) مرد ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۹ ۱۸۰۳۱ حسابداری دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) – دلفان (نورآباد) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد ۴ (رشته جدید)
۵۰ ۱۷۷۷۸ حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا۳۵۰۰۰

 });