آخرین رتبه مجاز داروسازی ، از رشته های علوم تجربی

داروسازی

آخرین رتبه مجاز داروسازی ، از رشته های علوم تجربی

داروسازی

داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۲۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۱۰۸۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳ ۱۱۴۶۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۱۱۷۸ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۱۰۱۷ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۱۱۷۹ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ مرد ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۱۱۸۰ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۸ ۱۱۸۴۰ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۹ ۱۱۸۳۹ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۵۱۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۱ ۱۰۹۷۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۲ ۱۰۹۷۶ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۳ ۱۰۹۴۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۴ ۱۰۹۴۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۵ ۱۱۷۵۸ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده داروسازی مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۶ ۱۱۹۱۷ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۷ ۱۱۷۹۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۸ ۱۱۷۹۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۹ ۱۱۸۷۶ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۰ ۱۰۹۲۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۱ ۱۱۳۸۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۲ ۱۱۶۴۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۳ ۱۱۲۴۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۴ ۱۱۲۴۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۵ ۱۱۷۶۸ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۶ ۱۱۶۷۰ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۷ ۱۱۱۱۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۸ ۱۱۳۳۰ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲۹ ۱۱۸۳۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري (محل تحصيل پرديس خودگردان رامسر) (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۰ ۱۱۲۳۷ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۳۱ ۱۱۷۵۹ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل دانشکده داروسازی مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۳۲ ۱۱۴۹۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۳۳ ۱۱۰۲۹ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳۴ ۱۱۸۶۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳۵ ۱۱۲۱۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳۶ ۱۱۹۳۱ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل واحد بین الملل واقع در احمدآباد مشیر مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳۷ ۱۱۰۰۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳۸ ۱۱۲۱۲ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳۹ ۱۱۸۹۹ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۰ ۱۱۵۴۳ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل تا پایان مرحله علوم پایه، شهرک صدار، شیراز مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۱ ۱۱۳۹۸ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۲ ۱۱۶۶۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۳ ۱۰۹۳۸ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۴ ۱۱۱۳۵ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۵ ۱۱۲۷۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۶ ۱۱۶۹۴ دکتری حرفه ای داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰

 

 });