آخرین رتبه مجاز در تکنسین اتاق عمل – از رشته های علوم تجربی

تکنسین اتاق عمل

آخرین رتبه مجاز در تکنسین اتاق عمل – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

تکنسین اتاق عمل ، تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ،  تکنسین اتاق عمل ، 

تکنسین اتاق عمل

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۲۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲ ۱۱۵۱۹ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳ ۱۱۵۲۰ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴ ۱۱۴۶۷ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۱۰۳۱ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۱۰۸۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷ ۱۱۰۸۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۱۰۱۹ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۹ ۱۱۱۸۳ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۱۸۴ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۰۰۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۰۹۲۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۳ ۱۰۹۷۹ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۴ ۱۱۵۶۳ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۵ ۱۱۸۴۳ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶ ۱۱۷۳۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷ ۱۱۵۹۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۸ ۱۰۸۹۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهد – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۹ ۱۱۹۰۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۰ ۱۱۰۶۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۱ ۱۱۶۲۳ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۲ ۱۱۶۲۴ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه مرد ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۳ ۱۱۸۷۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۴ ۱۱۹۱۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۵ ۱۰۹۴۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۹۴۷ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۷ ۱۱۵۷۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۷۹۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۹ ۱۱۷۹۷ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۰ ۱۱۳۸۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۱ ۱۱۴۲۷ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي سمنان(محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي سرخه) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۰۹۱۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) محل تحصیل دانشگاه پرستاری اراک مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۳ ۱۱۸۱۳ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۴ ۱۱۶۴۵ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۵ ۱۱۶۴۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۶ ۱۱۱۴۱ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۷ ۱۱۴۵۰ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۸ ۱۱۶۷۳ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۹ ۱۱۶۷۴ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۰ ۱۱۷۰۹ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۱ ۱۱۹۷۳ اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی ساوه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۲ ۱۱۹۹۸ اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۳ ۱۱۲۴۹ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۴ ۱۱۲۴۸ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۵ ۱۰۹۷۱ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل دانشکده پرستاري خوي) – خوی (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۱۸۹۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۱۲۷۶ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۱۵۵۴ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۹ ۱۱۵۴۷ اتاق عمل داشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۵۰ ۱۱۷۷۰ اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰

 

دیدگاه کاربران

    موژان پاسخ دادن

    سلام.با رتبه در منطقه ۲۳ هزار میتونم اتاق عمل ساوه قبول شم؟سمنان چطور؟

    پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
ارسال دیدگاه
 });