آخرین رتبه مجاز در رشته پرستاری – از رشته های علوم تجربی

پرستاری

آخرین رتبه مجاز در رشته پرستاری

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ،

پرستاری

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۲۲۶پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۱۱۴۷۰پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۱۱۲۲۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۱۱۰۳۵پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۵۱۱۴۷۱پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶۱۱۸۴۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷۱۱۰۸۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۸۱۱۱۸۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۹۱۱۱۸۶پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰۱۱۵۲۲پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱۱۱۵۲۳پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۲۱۰۸۹۶پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شاهد – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳۱۱۰۲۱پرستاریدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴۱۱۵۲۴پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵۱۱۸۴۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶۱۱۰۸۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۷۱۱۸۸۲پرستاریدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۸۱۱۱۸۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲مرد۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۹۱۱۴۹۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۰۱۰۹۵۲پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۱۱۰۹۸۴پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۲۱۰۹۸۳پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۳۱۱۶۲۶پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴۱۱۶۲۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۵۱۱۶۲۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۶۱۱۰۰۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۷۱۱۶۷۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۸۱۱۶۷۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۹۱۱۶۷۶پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰۱۱۵۱۰پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران( محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) (روزانه)فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقالمرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱۱۱۷۱۲پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲۱۱۷۹۹پرستاریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳۱۰۹۵۱پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۳۴۱۰۹۵۰پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵۱۱۷۴۹پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه)محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشتمرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۶۱۱۰۳۶پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷۱۱۰۶۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸۱۱۸۸۱پرستاریدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۹۱۱۲۵۳پرستاریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۰۱۱۲۵۲پرستاریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱۱۱۳۸۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲۱۱۳۸۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۳۱۰۹۱۹پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه)محل تحصیل دانشگاه پرستاری اراکمرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۴۱۱۹۲۱پرستاریدانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۵۱۱۹۲۰پرستاریدانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۶۱۱۴۹۹پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۷۱۰۹۸۲پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۸۱۰۹۲۷پرستاریدانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹۱۱۷۷۳پرستاریدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰۱۱۵۹۸پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

کانال پرورشی