آخرین رتبه مجاز در رشته پرستاری – از رشته های علوم تجربی

پرستاری

آخرین رتبه مجاز در رشته پرستاری

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ، پرستاری ،

پرستاری

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۲۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲ ۱۱۴۷۰ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۱۲۲۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۱۰۳۵ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۵ ۱۱۴۷۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۱۸۴۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷ ۱۱۰۸۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۱۱۸۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۹ ۱۱۱۸۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰ ۱۱۵۲۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱ ۱۱۵۲۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۰۸۹۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهد – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳ ۱۱۰۲۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۱۵۲۴ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۱۸۴۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۱۰۸۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۷ ۱۱۸۸۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۸ ۱۱۱۸۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ مرد ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۹ ۱۱۴۹۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۰ ۱۰۹۵۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۱ ۱۰۹۸۴ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۲ ۱۰۹۸۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۱۶۲۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴ ۱۱۶۲۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۵ ۱۱۶۲۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۱۰۰۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۷ ۱۱۶۷۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۱۶۷۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۹ ۱۱۶۷۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰ ۱۱۵۱۰ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران( محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) (روزانه) فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقال مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۱۷۱۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۱۷۹۹ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۰۹۵۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۴ ۱۰۹۵۰ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۱۷۴۹ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۶ ۱۱۰۳۶ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷ ۱۱۰۶۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸ ۱۱۸۸۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۹ ۱۱۲۵۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۰ ۱۱۲۵۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱ ۱۱۳۸۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲ ۱۱۳۸۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۰۹۱۹ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) محل تحصیل دانشگاه پرستاری اراک مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۴ ۱۱۹۲۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۵ ۱۱۹۲۰ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۶ ۱۱۴۹۹ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۷ ۱۰۹۸۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۸ ۱۰۹۲۷ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹ ۱۱۷۷۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰ ۱۱۵۹۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

 });