آخرین رتبه ی مجاز در رشته پزشکی – رشته ای از علوم تجربی

پزشکی

آخرین رتبه ی مجاز در رشته پزشکی – رشته ای از علوم تجربی

پزشکی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۲۲ دکتری حرفه ای پزشگی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۲ ۱۱۴۶۱ دکتری حرفه ای پزشگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۳ ۱۱۴۶۳ دکتری حرفه ای پزشگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۴ ۱۱۰۳۰ دکتری حرفه ای پزشگی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) به صورت شیوه نوین اجرا می شود مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۵ ۱۱۵۱۲ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۶ ۱۰۹۷۲ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۷ ۱۱۸۳۶ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۸ ۱۱۱۷۵ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۹ ۱۱۱۷۶ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۰ ۱۱۱۷۷ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۵۱۴ دکتری حرفه ای پزشگی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۱۲ ۱۱۵۱۳ دکتری حرفه ای پزشگی دانشگاه  شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۳ ۱۱۸۷۴ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  همدان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۱۸۳۸ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۵ ۱۱۸۳۷ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  مشهد (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۱۷۴۵ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده پزشکی مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۱۷ ۱۱۷۴۷ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده پزشکی (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۸ ۱۱۰۱۶ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه البرز- کرج (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۹ ۱۱۰۱۵ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه البرز- کرج (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۰۱۴ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۱ ۱۱۲۴۱ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۲ ۱۰۹۷۴ دکتری حرفه ای پزشـگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۳ ۱۰۹۷۳ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۴ ۱۱۸۷۳ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۵ ۱۱۹۱۵ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۶ ۱۱۹۱۶ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  یزد (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۷ ۱۰۸۹۳ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه  شاهد – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۸ ۱۱۷۹۰ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲۹ ۱۰۹۴۲ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۳۰ ۱۱۰۲۸ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه البرز- کرج (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۱ ۱۱۵۶۱ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه مرد ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳۲ ۱۱۵۶۰ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳۳ ۱۱۰۶۴ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳۴ ۱۱۷۴۶ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ مرد ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳۵ ۱۱۷۹۲ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۶ ۱۱۷۹۱ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۷ ۱۱۶۴۲ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۸ ۱۱۶۴۱ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۹ ۱۰۹۴۰ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۰ ۱۰۹۴۱ دکتری حرفه ای

پزشکی

دانشگاه  ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۱ ۱۱۲۴۲ دکتری حرفه ای

پزشکی

دانشگاه  جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۱۲۴۳ دکتری حرفه ای

پزشکی

دانشگاه  جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۳ ۱۱۴۱۳ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه  سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۴ ۱۱۷۰۷ دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۵ ۱۰۹۰۳ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۶ ۱۰۹۰۵ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۷ ۱۰۹۰۴ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ مرد ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۸ ۱۱۴۴۷ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۹ ۱۱۵۹۴ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵۰ ۱۱۵۷۶ دکتری حرفه ای بزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });