آخرین رتبه مجاز در رشته کار درمانی – از رشته های علوم تجربی

کار درمانی

آخرین رتبه مجاز در رشته کار درمانی – از رشته های علوم تجربی

کار درمانی ، کار درمانی ،  کار درمانی ،  کار درمانی ،  

کار درمانی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۴۸۱ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲ ۱۱۰۴۲ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳ ۱۰۹۰۱ کار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۱۵۰۶ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۰۹۹۴ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۶ ۱۱۵۳۴ کار درماتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷ ۱۱۲۰۲ کـار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۸ ۱۱۲۸۰ کار درماتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۱۸۰۶ کـار درماتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰ ۱۰۹۱۱ کـار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۶۵ کـار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲ ۱۱۳۹۲ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۱۸۲۰ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۱۴۱۹ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۱۰۱۱ کـار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۱۸۸۸ کـار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 });