آخرین رتبه مجاز در رشته کار درمانی – از رشته های علوم تجربی

کار درمانی

آخرین رتبه مجاز در رشته کار درمانی – از رشته های علوم تجربی

کار درمانی ، کار درمانی ،  کار درمانی ،  کار درمانی ،  

کار درمانی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۴۸۱کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۱۱۰۴۲کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۱۰۹۰۱کار درمانیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱۱۵۰۶کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵۱۰۹۹۴کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۶۱۱۵۳۴کار درماتیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷۱۱۲۰۲کـار درمانیدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۸۱۱۲۸۰کار درماتیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹۱۱۸۰۶کـار درماتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰۱۰۹۱۱کـار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱۱۱۲۶۵کـار درمانیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲۱۱۳۹۲کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳۱۱۸۲۰کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴۱۱۴۱۹کار درمانیدانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵۱۱۰۱۱کـار درمانیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۶۱۱۸۸۸کـار درمانیدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

کانال پرورشی