آخرین رتبه مجاز در رشته ی دامپزشکی – رشته ای از علوم تجربی

دامپزشکی

آخرین رتبه مجاز در رشته ی دامپزشکی – رشته ای از علوم تجربی

دامپزشکی

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۷۷ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲ ۱۰۵۷۲ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۰۱۸۴ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴ ۱۰۱۱۷ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۵ ۱۰۴۵۶ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۰۳۴۱ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۰۱۳۱ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۸ ۱۰۴۰۱ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۰۵۹۱ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۰ ۱۰۳۴۵ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱ ۱۰۳۸۷ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲ ۱۰۰۲۹ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۳ ۱۰۴۳۲ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۴ ۱۰۴۱۰ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۷۲ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۲۶۲ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۷ ۱۰۶۸۹ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۸ ۱۰۲۸۷ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۰۰۳۷ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه ارومیه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۰ ۱۰۴۴۱ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱ ۱۰۲۹۲ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۲ ۱۰۳۷۷ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۳ ۱۰۶۸۲ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۳۵۵ کاردانی دامپزشکی دانشگاه سمنان (محل تحصیل اموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۰۸۴ کاردانی دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۰۱۹ کاردانی دامپزشکی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۰۲۲ کاردانی دامپزشکی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۸ ۱۰۰۶۷ کاردانی دامپزشکی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۹ ۱۰۳۵۶ کاردانی دامپزشکی دانشگاه سمنان (محل تحصیل اموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰

 

 });