آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی از رشته های علوم تجربی

علوم آزمایشگاهی

آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی  از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳تا ۵درصد

علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۲۳۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۱۱۴۷۵علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳۱۱۰۴۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۱۱۰۲۲علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵۱۱۵۲۷علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶۱۱۵۲۸علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۷۱۱۸۵۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۸۱۱۸۵۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹۱۱۵۶۷علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۰۱۱۱۹۵علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۱۱۱۱۹۴علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲۱۰۹۸۷علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۳۱۰۹۸۸علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۴۱۱۹۲۴علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۵۱۱۹۲۳علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۶۱۱۵۸۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۷۱۱۸۷۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهمرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۸۱۱۸۸۵علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹۱۱۸۸۶علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۰۱۱۷۴۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱۱۱۸۰۲علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۲۱۱۸۰۳علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۳۱۱۶۰۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۴۱۱۰۷۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۵۱۱۴۱۷علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۶۱۱۳۹۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۷۱۱۳۹۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۸۱۱۷۱۳علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۹۱۰۹۵۶علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۳۰۱۰۹۵۵علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۱۱۰۹۰۹علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۲۱۱۵۵۷علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی فسا (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳۱۰۹۱۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴۱۱۸۱۸علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵۱۱۸۲۹علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۶۱۰۹۲۹علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۷۱۱۶۵۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸۱۱۶۵۱علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۳۹۱۱۴۵۴علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰۱۱۲۵۸علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۱۱۱۲۵۹علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۲۱۱۰۹۰علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامیمرد۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳۱۱۰۸۹علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۴۱۱۲۸۷علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی جهرم (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۵۱۱۶۸۳علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۶۱۱۶۸۲علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۷۱۱۴۰۶علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۸۱۱۴۳۹علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۹۱۱۷۷۶علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه)فاقد خوابگاهمرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵۰۱۱۱۲۵علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
کانال پرورشی