آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی از رشته های علوم تجربی

علوم آزمایشگاهی

آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی  از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳تا ۵درصد

علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲ ۱۱۴۷۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۱۰۴۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴ ۱۱۰۲۲ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۱۵۲۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۱۵۲۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۱۸۵۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۱۸۵۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۱۵۶۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۱۹۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۱۹۴ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲ ۱۰۹۸۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۳ ۱۰۹۸۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۱۹۲۴ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۵ ۱۱۹۲۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۶ ۱۱۵۸۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۷ ۱۱۸۷۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۸ ۱۱۸۸۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۱۸۸۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۷۴۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱ ۱۱۸۰۲ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۲ ۱۱۸۰۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۱۶۰۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۴ ۱۱۰۷۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۵ ۱۱۴۱۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۶ ۱۱۳۹۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۷ ۱۱۳۹۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۱۷۱۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۹ ۱۰۹۵۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۰ ۱۰۹۵۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۱ ۱۰۹۰۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۲ ۱۱۵۵۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳ ۱۰۹۱۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴ ۱۱۸۱۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵ ۱۱۸۲۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۶ ۱۰۹۲۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۷ ۱۱۶۵۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸ ۱۱۶۵۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۱۴۵۴ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۱۲۵۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۵۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۱۰۹۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرد ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳ ۱۱۰۸۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۴ ۱۱۲۸۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۵ ۱۱۶۸۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۱۶۸۲ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۷ ۱۱۴۰۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۸ ۱۱۴۳۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۹ ۱۱۷۷۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵۰ ۱۱۱۲۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });