آخرین رتبه مجاز دندانپزشکی ، از رشته های علوم تجربی

دندانپزشکی

آخرین رتبه مجاز دندانپزشکی ، از رشته های علوم تجربی

دندانپزشکی

دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۴۶۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۱۴۶۶ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۳ ۱۱۲۲۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۴ ۱۱۸۴۱ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۵ ۱۱۸۴۲ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۰۸۹۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۷ ۱۱۵۱۷ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۸ ۱۱۵۱۸ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۹ ۱۰۹۷۷ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۰ ۱۰۹۷۸ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۰۱۸ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۲ ۱۱۹۳۸ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۳ ۱۱۰۶۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۴ ۱۰۹۴۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۵ ۱۱۱۸۲ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۹۴۶ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۷ ۱۱۷۹۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۸ ۱۱۷۴۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۹ ۱۱۶۴۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۰ ۱۱۵۹۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۱ ۱۱۷۰۸ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۲ ۱۱۲۴۶ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۳ ۱۱۲۴۷ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۴ ۱۱۵۶۲ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۵ ۱۱۸۷۷ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۶ ۱۱۴۱۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۷ ۱۰۹۰۶ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۸ ۱۱۳۸۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۹ ۱۱۵۷۷ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۰ ۱۰۹۲۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۱ ۱۱۴۴۹ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۲ ۱۱۴۹۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۳ ۱۱۳۰۰ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۴ ۱۱۱۵۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۵ ۱۱۶۷۱ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۱۶۷۲ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۷ ۱۱۳۱۹ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۸ ۱۱۹۰۴ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۹ ۱۱۱۴۰ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴۰ ۱۱۷۶۹ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴۱ ۱۱۶۲۲ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴۲ ۱۱۱۱۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴۳ ۱۱۰۴۹ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴۴ ۱۱۳۴۹ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴۵ ۱۱۴۹۵ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۶ ۱۱۲۳۸ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۷ ۱۱۰۸۰ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۸ ۱۱۸۱۲ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۹ ۱۱۹۰۰ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۵۰ ۱۱۷۵۷ دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي گيلان – رشت (محل تحصيل واحد بين الملل واقع در بندر انزلي) – بندرانزلی (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });