آخرین رتبه مجاز زمین شناسی ، از رشته های علوم تجربی

زمین شناسی

آخرین رتبه مجاز زمین شناسی ، از رشته های علوم تجربی

زمین شناسی

زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۱۷۸زمین شناسیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۳بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱۰۴۲۵زمین شناسیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۳بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۱۰۰۴۶زمین شناسیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۳بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱۰۲۴۳زمین شناسیدانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه)مرد و زن۳بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۱۰۵۷۴زمین شناسیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۳بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۶۱۰۵۹۳زمین شناسیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۳بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۷۱۰۱۱۳زمین شناسیدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه)مرد و زن۳بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۸۱۰۴۵۸زمین شناسیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۳بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۹۱۰۱۱۹زمین شناسیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۳بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۰۱۰۰۷۷زمین شناسیدانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۳بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۱۱۰۱۳۳زمین شناسیدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۳بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۲۱۰۸۲۹زمین شناسیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۳۱۰۶۸۳زمین شناسیدانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۴۱۰۶۴۷زمین شناسیدانشگاه گلستان – گرگان (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۵۱۰۴۳۳زمین شناسیدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۶۱۰۴۰۲زمین شناسیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۷۱۰۶۲۱زمین شناسیدانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۸۱۰۷۱۴زمین شناسیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۹۱۰۴۴۲زمین شناسیدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۰۱۰۴۱۱زمین شناسیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۱۱۰۰۳۰زمین شناسیدانشگاه ارومیه (روزانه)مرد و زن۳بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۲۱۰۷۹۷زمین شناسیدانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه)مرد و زن۳بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۳۱۰۳۲۱زمین شناسیدانشگاه زنجان (روزانه)مرد و زن۳بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۴۱۰۷۲۲زمین شناسیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۳بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۵۱۰۰۹۱زمین شناسیدانشگاه بیرجند (روزانه)مرد و زن۳بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۶۱۰۳۶۷زمین شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه)مرد و زن۳بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

کانال پرورشی