آخرین رتبه مجاز زمین شناسی ، از رشته های علوم تجربی

زمین شناسی

آخرین رتبه مجاز زمین شناسی ، از رشته های علوم تجربی

زمین شناسی

زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۷۸ زمین شناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲ ۱۰۴۲۵ زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳ ۱۰۰۴۶ زمین شناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴ ۱۰۲۴۳ زمین شناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵ ۱۰۵۷۴ زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۶ ۱۰۵۹۳ زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۷ ۱۰۱۱۳ زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۸ ۱۰۴۵۸ زمین شناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۹ ۱۰۱۱۹ زمین شناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۰۷۷ زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۱۳۳ زمین شناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۸۲۹ زمین شناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۶۸۳ زمین شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۶۴۷ زمین شناسی دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۵ ۱۰۴۳۳ زمین شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۶ ۱۰۴۰۲ زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۷ ۱۰۶۲۱ زمین شناسی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۸ ۱۰۷۱۴ زمین شناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۹ ۱۰۴۴۲ زمین شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۴۱۱ زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۰۳۰ زمین شناسی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۷۹۷ زمین شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۳۲۱ زمین شناسی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۷۲۲ زمین شناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۰۹۱ زمین شناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۳۶۷ زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

 });