آخرین رتبه مجاز شیمی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز شیمی ، از رشته های علوم تجربی

شیمی


شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ،


آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۶۸ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲ ۱۷۶۸۸ شيمي کاربردي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۷۸۲۰ شيمي کاربردي دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۰۱۸۳ شيمي محض دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۷۸۶۱ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۶ ۱۰۴۳۱ شيمي محض دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۷ ۱۷۹۷۵ شيمي کاربردي دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۸ ۱۷۹۵۹ شيمي کاربردي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۷۶۷۳ شيمي کاربردي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۰ ۱۷۷۱۶ شيمي کاربردي دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۱ ۱۷۶۲۶ شيمي کاربردي دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۵۷ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۳ ۱۷۹۵۰ شيمي کاربردي دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۴ ۱۷۷۰۸ شيمي کاربردي دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۵ ۱۷۶۷۹ شيمي کاربردي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۶ ۱۰۴۶۱ شيمي محض دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۷ ۱۷۹۷۲ شيمي کاربردي دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۸ ۱۰۲۴۷ شيمي محض دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۹ ۱۷۸۱۰ شيمي کاربردي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۰ ۱۷۷۰۷ شيمي کاربردي دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۱ ۱۰۶۲۰ شيمي محض دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۷۵۳ شيمي کاربردي دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۱۳۷ شيمي محض دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۴ ۱۸۱۰۵ شيمي کاربردي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۷۸ شيمي محض دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۶ ۱۸۰۰۲ شيمي کاربردي دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۷ ۱۷۶۵۵ شيمي کاربردي دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۰۵۰ شيمي محض دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۹ ۱۷۸۲۸ شيمي کاربردي دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۰ ۱۷۸۳۴ شيمي کاربردي دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۱ ۱۰۱۲۳ شيمي محض دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۲ ۱۸۰۳۶ شيمي کاربردي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۸۰۳ شيمي کاربردي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴ ۱۷۹۶۶ شيمي کاربردي دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵ ۱۰۶۱۸ شيمي محض دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۶ ۱۷۸۳۹ شيمي کاربردي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۰۶ شيمي کاربردي دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۸ ۱۷۷۵۷ شيمي کاربردي دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۹ ۱۸۰۴۳ شيمي کاربردي دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۶۹ شيمي محض دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۱ ۱۸۱۰۲ شيمي کاربردي دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۱۴ شيمي محض دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۳ ۱۰۷۰۷ شيمي محض دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۶۰۸ شيمي کاربردي دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۵ ۱۷۷۳۴ شيمي کاربردي دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۶ ۱۷۷۲۹ شيمي کاربردي دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۷ ۱۷۷۴۸ شيمي کاربردي دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۸ ۱۰۵۹۷ شيمي محض دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۹ ۱۸۱۰۱ شيمي کاربردي دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۴۱۵ شيمي محض دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰