آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی

علوم اقتصادی


علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی


 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲ ۱۷۸۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳ ۱۷۸۷۲ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴ ۱۷۸۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۷۶۹۰ علوم اقتصادی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۶ ۱۷۶۷۵ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۷ ۱۷۹۶۱ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۸ ۱۷۶۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۹ ۱۷۶۲۸ علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۰ ۱۷۶۵۶ علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۷۸۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۳۰ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۳ ۱۷۹۵۲ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۶۳ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۵ ۱۷۸۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶ ۱۸۰۳۷ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۷ ۱۷۶۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸ ۱۷۸۶۶ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۹ ۱۷۸۰۵ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۸۰۱۵ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۱ ۱۸۱۰۷ علوم اقتصادی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۶۴۱ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳ ۱۸۱۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۴ ۱۸۰۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۵ ۱۸۰۰۹ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۶ ۱۸۰۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷ ۱۷۷۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۸۰۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۷۸۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۰ ۱۷۶۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۱ ۱۷۷۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۲ ۱۷۷۶۴ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۶۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۴ ۱۷۷۳۱ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۵ ۱۷۶۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۶ ۱۷۷۵۸ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۹۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۸ ۱۷۹۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۹ ۱۷۸۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۹۶۸ علوم اقتصادی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۱ ۱۸۰۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۲ ۱۷۷۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۳ ۱۷۹۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۶۰۲ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۵ ۱۷۶۰۱ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۶ ۱۷۶۱۰ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷ ۱۷۶۱۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۸ ۱۷۷۲۵ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۴۹ ۱۷۷۲۳ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰