آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

علوم و صنایع غذایی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۴۷۸ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲ ۱۱۴۷۹ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳ ۱۱۵۰۳ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴ ۱۰۴۷۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵ ۱۱۵۰۴ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶ ۱۱۴۳۲ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محلد تحصيل شهرستان آرادان) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۱۶۸۴ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۰۵۸۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۰۶۰۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۸۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۱ ۱۱۱۹۷ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۰۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۳ ۱۰۶۱۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فسا (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۴۶۳ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۱۲۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۱۷۰۱ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۷ ۱۲۰۰۵ علوم و صنایع غذایی دانشکده علوم پزشکی نیشابور (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۳۳۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۹ ۱۰۱۳۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۵۳۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۱۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز (روزانه) مرد ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۲۰۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه جهرم (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۳۴۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۳۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۶۷۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۱۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۷ ۱۰۷۱۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۸ ۱۰۳۲۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۹ ۱۰۶۱۳ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فسا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۰ ۱۰۳۴۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۱ ۱۰۵۵۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۱۱۸ بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳ ۱۰۱۴۵ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (روزانه) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۰۶۵ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۵ ۱۰۰۵۸ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶ ۱۰۱۵۴ بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۱۳۲ بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۳۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۶۲۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۲۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۷۲۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۴۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (نوبت دوم (شبانه)) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۸۴۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴ ۱۰۲۹۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۸۹ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه بوعلی سینا-همدان(دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) (روزانه) مرد ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۸۴۷ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷ ۱۳۵۳۷ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد محل تحصیل واحد یزد مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰
۴۸ ۱۳۵۹۲ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۴۹ ۱۳۵۸۵ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) موسسه غیرانتفاعی دانشوران-تبریز مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰
۵۰ ۱۳۵۸۲ علوم و مهندسی صنایع  (کشاورزی) موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – محمود آباد مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰

 });