آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

علوم و صنایع غذایی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۴۷۸علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱۱۴۷۹علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱۱۵۰۳علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۱۰۴۷۴علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵۱۱۵۰۴علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶۱۱۴۳۲علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکي سمنان (محلد تحصيل شهرستان آرادان) (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۷۱۱۶۸۴علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸۱۰۵۸۱علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۵بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹۱۰۶۰۰علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰۱۰۱۸۷علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۵بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۱۱۱۱۹۷علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۲۱۰۴۰۸علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۵بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۳۱۰۶۱۲علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه فسا (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴۱۰۴۶۳علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵۱۰۱۲۵علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶۱۱۷۰۱علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۷۱۲۰۰۵علوم و صنایع غذاییدانشکده علوم پزشکی نیشابور (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸۱۰۳۳۰علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۹۱۰۱۳۹علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۰۱۰۵۳۰علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۱۱۰۵۱۲علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز (روزانه)مرد۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۲۱۰۲۰۲علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه جهرم (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۳۱۰۳۴۴علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه سمنان (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴۱۰۵۳۲علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵۱۰۶۷۱علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۶۱۰۴۱۶علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۷۱۰۷۱۹علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۸۱۰۳۲۵علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه زنجان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۹۱۰۶۱۳علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه فسا (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۰۱۰۳۴۸علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۱۱۰۵۵۱علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۲۱۰۱۱۸بهداشت و بازرسی گوشتدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳۱۰۱۴۵علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (روزانه)امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد.مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۴۱۰۰۶۵علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۵(رشته جدید)
۳۵۱۰۰۵۸علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)دانشگاه ایلام (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶۱۰۱۵۴بهداشت و بازرسی گوشتدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۷۱۰۱۳۲بهداشت و بازرسی گوشتدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۸۱۰۰۳۵علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه ارومیه (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۹۱۰۶۲۴علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰۱۰۶۲۸علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۵(رشته جدید)
۴۱۱۰۷۲۶علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲۱۰۱۴۷علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (نوبت دوم (شبانه))امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد.مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳۱۰۸۴۵علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴۱۰۲۹۱علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه زابل (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۵۱۰۰۸۹علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)دانشگاه بوعلی سینا-همدان(دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) (روزانه)مرد۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶۱۰۸۴۷علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷۱۳۵۳۷علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزدمحل تحصیل واحد یزدمرد و زن۵بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰
۴۸۱۳۵۹۲علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز(رشته جدید)مرد و زن۵(رشته جدید)
۴۹۱۳۵۸۵علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی)موسسه غیرانتفاعی دانشوران-تبریزمرد و زن۵بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰
۵۰۱۳۵۸۲علوم و مهندسی صنایع  (کشاورزی)موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – محمود آبادمرد و زن۵بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰

کانال پرورشی