آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

مهندسی کشاورزی

 آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، 

 

مهندسی کشاورزی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۶۰۷ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲ ۱۰۴۷۷ مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳ ۱۰۴۸۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴ ۱۰۵۸۹ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵ ۱۰۴۶۸ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۶ ۱۰۱۱۵ مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۷ ۱۰۳۹۱ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۸ ۱۰۳۹۶ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۹ ۱۰۱۹۴ مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۵۸۶ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۴۸۰ مهندسی علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۷۶ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۰۸۲ مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۱۳۰ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۹۹ علوم و مهندسی خاک دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۶ ۱۰۱۹۶ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۷ ۱۰۴۴۰ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۴۴۹ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۱۹ ۱۰۵۸۰ علوم و مهندسی خاک دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۰۶۰۳ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۴۷۳ علوم و مهندسی خاک دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۹۴۷ اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۴۷۹ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۳۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۳۹۲ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۳۸۶ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۵۹ مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۱۴۴ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۳۳۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۳۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۹۰ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۱۹۳ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳ ۱۰۳۹۴ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۱۸۶ علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۰۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶ ۱۰۵۸۴ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷ ۱۰۴۶۲ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸ ۱۷۶۷۱ اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۹ ۱۰۶۸۸ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۹۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۴۰۹ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۶۷۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۴۱۷ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴ ۱۰۰۸۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۷۲۷ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۶۰۵ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۷ ۱۰۲۰۰ مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۸ ۱۰۵۵۳ مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۴۴۶ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۵۰ ۱۰۴۳۷ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰

 });