آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

مهندسی کشاورزی

 آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، 

 

مهندسی کشاورزی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۶۰۷مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۱۰۴۷۷مهندسی زیست فناوری کشاورزیدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱۰۴۸۱مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱۰۵۸۹مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۱۰۴۶۸مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۶۱۰۱۱۵مهندسی تولیدات گیاهیدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه)مرد و زن۵بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۷۱۰۳۹۱علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۸۱۰۳۹۶مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۹۱۰۱۹۴مهندسی علوم دامیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۰۱۰۵۸۶مهندسی علوم باغبانیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۱۱۰۴۸۰مهندسی علوم دامیدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۲۱۰۴۷۶مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۳۱۰۰۸۲مهندسی زیست فناوری کشاورزیدانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۴۱۰۱۳۰مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۵۱۰۵۹۹علوم و مهندسی خاکدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۶۱۰۱۹۶مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۷۱۰۴۴۰مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸۱۰۴۴۹مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۵(رشته جدید)
۱۹۱۰۵۸۰علوم و مهندسی خاکدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰۱۰۶۰۳مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۱۱۰۴۷۳علوم و مهندسی خاکدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲۱۷۹۴۷اقتصاد کشاورزیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳۱۰۴۷۹مهندسی علوم باغبانیدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۴۱۰۵۳۳مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۵۱۰۳۹۲مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۶۱۰۳۸۶مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شهرکرد (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷۱۰۱۵۹مهندسی تولیدات گیاهیدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸۱۰۱۴۴مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹۱۰۳۳۱مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰۱۰۵۳۱مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۱۱۰۱۹۰مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۲۱۰۱۹۳مهندسی علوم باغبانیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳۱۰۳۹۴مهندسی علوم باغبانیدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۴۱۰۱۸۶علوم و مهندسی خاکدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۵۱۰۲۰۱مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه)مرد و زن۵بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶۱۰۵۸۴مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷۱۰۴۶۲علوم و مهندسی خاکدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸۱۷۶۷۱اقتصاد کشاورزیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۹۱۰۶۸۸مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰۱۰۶۹۳مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۵(رشته جدید)
۴۱۱۰۴۰۹مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲۱۰۶۷۳مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳۱۰۴۱۷مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴۱۰۰۸۳مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۵۱۰۷۲۷مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶۱۰۶۰۵مهندسی علوم باغبانیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۷۱۰۲۰۰مهندسی علوم دامیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۸۱۰۵۵۳مهندسی زیست فناوری کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۹۱۰۴۴۶علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۵(رشته جدید)
۵۰۱۰۴۳۷علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۵بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰

کانال پرورشی