آخرین رتبه مجاز هوشبری ، از رشته های علوم تجربی

هوشبری

آخرین رتبه مجاز هوشبری ، از رشته های علوم تجربی

هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، ههوشبریوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۲۳۶هوشبریدانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۱۱۴۸۵هوشبریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱۱۰۴۵هوشبریدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱۱۲۰۸هوشبریدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵۱۱۲۰۹هوشبریدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۶۱۱۵۴۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۷۱۱۵۴۰هوشبریدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۸۱۱۰۲۵هوشبریدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۹۱۱۰۹۹هوشبریدانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامیمرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰۱۱۱۰۰هوشبریدانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۱۱۱۰۰۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲۱۱۵۱۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران( محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) (روزانه)فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقالمرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳۱۱۵۷۲هوشبریدانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴۱۱۸۲۴هوشبریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵۱۰۹۶۳هوشبریدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۶۱۰۹۶۲هوشبریدانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷۱۱۹۴۷هوشبریدانشکده علوم پزشکی آبادان (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۸۱۰۹۳۴هوشبریدانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹۱۱۷۴۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰۱۱۹۲۹هوشبریدانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱۱۱۲۷۲هوشبریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۲۱۱۲۷۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۳۱۱۶۰۷هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴۱۱۰۷۶هوشبریدانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۵۱۱۸۱۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۶۱۱۸۱۰هوشبریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۷۱۱۹۱۳هوشبریدانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۸۱۱۳۹۶هوشبریدانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۹۱۱۵۸۵هوشبریدانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۰۱۱۵۴۹هوشبریداشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۱۱۰۹۱۵هوشبریدانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۲۱۱۱۴۹هوشبریدانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۳۱۱۳۷۲هوشبریدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴۱۱۳۷۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۳۵۱۱۶۶۰هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۳۶۱۱۶۵۹هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷۱۱۸۹۴هوشبریدانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸۱۱۶۳۸هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۳۹۱۱۶۳۷هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰۱۱۷۱۷هوشبریدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱۱۱۲۸۸هوشبریدانشگاه علوم پزشکی جهرم (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۲۱۱۹۷۷هوشبریدانشکده علوم پزشکی ساوه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳۱۱۶۹۰هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۴۱۱۶۹۱هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۵۱۱۴۵۷هوشبریدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۶۱۱۰۵۹هوشبریدانشگاه علوم پزشکی ایلام (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷۱۱۴۳۰هوشبریدانشگاه علوم پزشکي سمنان(محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي سرخه) (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۸۱۱۷۸۳هوشبریدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه)فاقد خوابگاهمرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۹۱۱۳۲۷هوشبریدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۵۰۱۱۵۵۸هوشبریدانشگاه علوم پزشکی فسا (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

کانال پرورشی