آخرین رتبه مجاز هوشبری ، از رشته های علوم تجربی

هوشبری

آخرین رتبه مجاز هوشبری ، از رشته های علوم تجربی

هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، ههوشبریوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۶ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲ ۱۱۴۸۵ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳ ۱۱۰۴۵ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۱۲۰۸ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵ ۱۱۲۰۹ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۱۵۴۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۱۵۴۰ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۸ ۱۱۰۲۵ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۹ ۱۱۰۹۹ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۱۰۰ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۰۰۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲ ۱۱۵۱۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران( محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) (روزانه) فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقال مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۱۵۷۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۱۸۲۴ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۰۹۶۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۹۶۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷ ۱۱۹۴۷ هوشبری دانشکده علوم پزشکی آبادان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۸ ۱۰۹۳۴ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۱۷۴۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۱۹۲۹ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۱۲۷۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۲ ۱۱۲۷۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۳ ۱۱۶۰۷ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴ ۱۱۰۷۶ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۵ ۱۱۸۱۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۱۸۱۰ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۷ ۱۱۹۱۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۳۹۶ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۹ ۱۱۵۸۵ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۰ ۱۱۵۴۹ هوشبری داشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۱ ۱۰۹۱۵ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۲ ۱۱۱۴۹ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۳ ۱۱۳۷۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۱۳۷۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۵ ۱۱۶۶۰ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۱۶۵۹ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۱۸۹۴ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۱۶۳۸ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۱۶۳۷ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۱۷۱۷ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۸۸ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۲ ۱۱۹۷۷ هوشبری دانشکده علوم پزشکی ساوه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳ ۱۱۶۹۰ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۴ ۱۱۶۹۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۵ ۱۱۴۵۷ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۶ ۱۱۰۵۹ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایلام (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۱۴۳۰ هوشبری دانشگاه علوم پزشکي سمنان(محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي سرخه) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۸ ۱۱۷۸۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۹ ۱۱۳۲۷ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۵۰ ۱۱۵۵۸ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

 });