آخرین رتبه مجاز پرتو شناسی ، از رشته های علوم تجربی

پرتو شناسی

آخرین رتبه مجاز پرتو شناسی ، از رشته های علوم تجربی

پرتو شناسی

پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ، پرتو شناسی ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۲۸ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲ ۱۱۴۷۲ تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳ ۱۱۴۷۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۴ ۱۱۰۳۷ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۱۵۲۶ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۱۵۲۵ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۱۱۸۹ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۸ ۱۱۸۴۹ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۰۹۸۵ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۰ ۱۰۹۰۸ تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۱ ۱۱۸۱۷ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۲ ۱۱۷۳۹ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۳ ۱۱۹۰۸ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۴ ۱۱۰۶۸ تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۵ ۱۱۱۹۰ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ مرد ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۶ ۱۱۱۹۱ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۷ ۱۱۹۲۲ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۸ ۱۱۲۵۶ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۹ ۱۱۲۵۵ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۰ ۱۱۸۸۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۱ ۱۱۶۴۸ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۲ ۱۱۶۴۹ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۱۶۰۰ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴ ۱۱۸۰۱ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۵ ۱۱۶۲۹ تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۹۵۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۰۹۵۴ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۱۳۸۹ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۱۶۷۹ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۱۶۸۰ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۱ ۱۰۹۲۸ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۲ ۱۱۱۲۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۳ ۱۱۱۲۴ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۴ ۱۱۳۲۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۵ ۱۱۱۵۸ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۶ ۱۱۴۵۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۷ ۱۱۶۳۰ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۸ ۱۱۶۳۱ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۱۷۳۱ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۰ ۱۱۷۷۵ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱ ۱۱۳۵۸ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲ ۱۱۳۵۷ تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۱۹۶۳ تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده علوم پزشکی بهبهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 

 });