آخرین رتبه های قبولی دانشگاه علوم قضایی در رشته انسانی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۹۱ کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص دارای مصاحبه( مراجعه به دفترچه) مرد ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۷۸۹۲ علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه- شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰

 

آخرین رتبه های قبولی دانشگاه علوم قضایی در رشته انسانی

 

 });