آخرین رتبه های مجاز باستان شناسی، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز باستان شناسی ، از رشته های علوم انسانی

باستان شناسی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۴۲۴ باستان شناسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲ ۱۰۴۳۲ باستان شناسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۰۱۳۴ باستان شناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۰۲۸۶ باستان شناسی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۵ ۱۰۲۸۲ باستان شناسی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۶ ۱۰۴۸۰ باستان شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۷ ۱۰۵۱۶ باستان شناسی دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۰۵۳۹ باستان شناسی دانشگاه نیشابور (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹ ۱۰۳۴۱ باستان شناسی دانشگاه شهید چمران_اهواز(محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش) (روزانه) مرد ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۶۲ باستان شناسی دانشگاه جیرفت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۵۴ باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۱۲۹ باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۱۳۱ باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۴ ۱۰۱۶۶ باستان شناسی دانشگاه جیرفت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۴۱ باستان شناسی دانشگاه نیشابور (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۰۵۹۳ باستان شناسی مجتمع آموزش عالی گناباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۰۲۶۵ باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 });