آخرین رتبه های مجاز مهندسی بهداشت و محیط ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی بهداشت و محیط ، از رشته های علوم تجربی

 

بهداشت و محیط


بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ، بهداشت و محیط ،


آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۰۹۸ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲ ۱۱۰۹۷ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳ ۱۱۰۹۶ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۴ ۱۱۰۹۵ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۵ ۱۱۴۸۳ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶ ۱۱۴۸۴ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۱۴۸۷ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۱۴۶۸ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۱۵۰۹ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران( محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) (روزانه) فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقال مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۴۸۸ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۱۸۵۹ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۲ ۱۱۰۲۳ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۳ ۱۱۵۰۷ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۴ ۱۰۹۹۹ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۵ ۱۱۷۶۱ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۶ ۱۰۹۸۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۷ ۱۱۵۳۸ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۸ ۱۱۸۵۸ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۹ ۱۱۵۷۰ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۰ ۱۱۸۴۴ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۱ ۱۱۰۲۴ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۲ ۱۱۵۸۳ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۳ ۱۱۲۰۶ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۴ ۱۱۵۲۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۵ ۱۱۸۰۸ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۶ ۱۱۰۲۰ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۷ ۱۱۵۳۹ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۸ ۱۱۹۲۷ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۹ ۱۱۱۸۵ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۰ ۱۱۵۶۴ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱ ۱۱۰۷۵ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۲ ۱۱۶۰۵ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۷۸۱ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴ ۱۱۰۰۰ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵ ۱۱۵۹۷ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۶ ۱۱۲۶۹ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷ ۱۱۷۹۸ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۸ ۱۰۹۴۹ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۹ ۱۱۹۱۹ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۰ ۱۱۲۵۰ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱ ۱۱۷۱۰ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۹۱۳ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۹۰۷ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۴ ۱۱۸۹۲ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۵ ۱۱۵۷۹ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۶ ۱۱۲۰۷ مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۷ ۱۱۳۹۴ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۸ ۱۰۹۶۰ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹ ۱۱۱۳۰ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) ممنوعیت نقل وانتقال مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۰ ۱۱۶۸۸ مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 });