آخرین رتبه های مجاز تاریخ ، از رشته های علوم انسانی

تاریخ

آخرین رتبه های مجاز تاریخ ، از رشته های علوم انسانی

تاریخ

تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ، تاریخ ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 


# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۰۳۶ تاریخ دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲ ۱۰۳۹۳ تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۰۱۳۶ تاریخ دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۴ ۱۰۱۹۱ تاریخ دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۵ ۱۰۳۱۱ تاریخ دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۶ ۱۰۵۷۹ تاریخ دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۷ ۱۰۳۲۰ تاریخ دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۸ ۱۰۳۵۳ تاریخ دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۹ ۱۰۲۹۴ تاریخ دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۱۴ تاریخ دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۱۰۲ تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۰۱۴ تاریخ دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۰۴۸۱ تاریخ دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۰۳۰۲ تاریخ دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۰۳۳۱ تاریخ دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۰۴۹۰ تاریخ دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۷ ۱۰۱۸۸ تاریخ دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۸ ۱۰۴۰۶ تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۰۵۶۹ تاریخ دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۰۰۸۷ تاریخ دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۷۴ تاریخ دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۲ ۱۰۱۶۳ تاریخ دانشگاه جیرفت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۳ ۱۰۵۱۹ تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۴ ۱۰۱۲۲ تاریخ دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۵ ۱۰۰۳۰ تاریخ دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۶ ۱۰۰۱۹ تاریخ دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۷ ۱۰۲۱۹ تاریخ دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۴۳ تاریخ دانشگاه ولایت – ایرانشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۹ ۱۰۵۴۶ تاریخ دانشگاه ولایت – ایرانشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۹۵ تاریخ دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۵۲۶ تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۲۶۷ تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳ ۱۰۱۶۷ تاریخ دانشگاه جیرفت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴ ۱۰۲۲۴ تاریخ دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۵۶ تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 });