آخرین رتبه های مجاز جغرافیا ، از رشته های علوم انسانی

جغرافیا

آخرین رتبه های مجاز جغرافیا ، از رشته های علوم انسانی

 جغرافیا

جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ، جغرافیا ،

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۰۳۷ جغرافيا دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲ ۱۰۳۱۲ جغرافيا دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۰۱۹۲ جغرافيا دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴ ۱۰۳۹۵ جغرافيا دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۵ ۱۰۱۳۹ جغرافيا دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۰۱۱۶ جغرافيا دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۰۲۹۵ جغرافيا دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۸ ۱۰۱۲۴ جغرافيا دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۹ ۱۰۵۰۰ جغرافيا دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۰ ۱۰۳۲۱ جغرافيا دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۱ ۱۰۵۸۱ جغرافيا دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۳۳۲ جغرافيا دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۳۵۴ جغرافيا دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۰۴۷۳ جغرافيا دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۵۹ جغرافيا دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۰۴۰۷ جغرافيا دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۷ ۱۰۰۳۱ جغرافيا دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۸ ۱۰۰۸۸ جغرافيا دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۰۲۳۱ جغرافيا دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۰۲۰۱ جغرافيا دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 

 

۲۱ ۱۰۴۸۲ جغرافيا دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۲ ۱۰۵۳۱ جغرافيا دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۳ ۱۰۴۹۱ جغرافيا دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۴ ۱۰۳۰۳ جغرافيا دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۳۳ جغرافيا دانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۶ ۱۰۲۴۸ جغرافيا دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۷ ۱۰۵۲۰ جغرافيا دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۰۹ جغرافيا دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۹ ۱۰۴۴۰ جغرافيا دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۰ ۱۰۴۵۵ جغرافيا دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۶۴ جغرافيا دانشگاه جیرفت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۶۴ جغرافيا دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۳ ۱۰۱۷۰ جغرافيا دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۰۲۲۰ جغرافيا دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۵ ۱۰۴۵۹ جغرافيا دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۶ ۱۰۰۹۶ جغرافيا دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۷ ۱۰۱۹۸ جغرافيا دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۲۵۱ جغرافيا دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۵۲۷ جغرافيا دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۱۶۸ جغرافيا دانشگاه جیرفت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱ ۱۰۲۲۵ جغرافيا دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۹۹ جغرافيا دانشگاه دامغان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۰۷۵ جغرافيا دانشگاه بزرگمهر قاینات (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۴ ۱۰۱۷۹ جغرافيا دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۷۷ جغرافيا دانشگاه بزرگمهر قاینات (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۶ ۱۰۲۱۰ جغرافيا دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)

 });