آخرین رتبه های مجاز حسابداری ، از رشته های تجربی

حسابداری

آخرین رتبه های مجاز حسابداری ، از رشته های تجربی

حسابداری

حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۵۵ حسابداری دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران ) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۷۸۱۸ حسابداری دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳ ۱۷۶۸۶ حسابداری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴ ۱۷۸۶۹ حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵ ۱۷۷۱۸ حسابداری دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) محل تحصیل واحد تهران مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۷۸۷۸ حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۷۶۲۴ حسابداری دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۸ ۱۷۶۳۲ حسابداری دانشگاه اصفهان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۹ ۱۷۶۹۶ حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰ ۱۷۹۴۸ حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۷۸۴۶ حسابداری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۲ ۱۷۹۵۷ حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۳ ۱۷۶۵۳ حسابداری دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۴ ۱۷۷۵۶ حسابداری دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۵ ۱۷۹۶۵ حسابداری دانشگاه قم (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۷۶۶۸ حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۷ ۱۸۰۳۴ حسابداری دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۸ ۱۷۸۲۶ حسابداری دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۹ ۱۸۱۰۳ حسابداری دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۰ ۱۷۶۱۸ حسابداری دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱ ۲۰۷۵۴ حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۲ ۲۰۷۲۴ حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۳ ۱۷۸۰۱ حسابداری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۴ ۱۷۸۰۸ حسابداری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۵ ۱۸۰۴۱ حسابداری دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۷۸۶۲ حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۸۰۷۵ حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۷۷۲۷ حسابداری دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۷۸۳۲ حسابداری دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۸۰۰۷ حسابداری دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۱ ۱۷۷۶۲ حسابداری دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۲ ۱۷۶۵۷ حسابداری دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) (روزانه) مرد ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۸۰۹۰ حسابداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۸۰۸۴ حسابداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۷۷۰۹ حسابداری دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۶ ۱۷۶۴۷ حسابداری دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۷۹۷۸ حسابداری دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۷۹۸۵ حسابداری دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۷۸۶۵ حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۷۷۵۱ کاردانی حسابداری دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۱ ۱۷۹۹۳ حسابداری دانشگاه گنبد – گنبد کاووس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۲ ۱۷۷۳۲ حسابداری دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۳ ۱۷۷۷۸ حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۴ ۱۸۰۲۸ حسابداری دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) – دلفان (نورآباد) (روزانه) مرد ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۳۱ حسابداری دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) – دلفان (نورآباد) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۸۰۲۵ حسابداری دانشگاه لرستان-خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۷ ۲۰۷۴۰ حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۸ ۲۱۱۵۱ حسابداری موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹ ۱۷۶۵۱ حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۰ ۱۷۸۱۵ حسابداری دانشگاه شهید باهنر – کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

 });