آخرین رتبه های مجاز حقوق ، از رشته ای علوم انسانی

حقوق

آخرین رتبه های مجاز حقوق ، از رشته ای علوم انسانی

حقوق

حقوق ، حقوق ،حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ، حقوق ،

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

ردیف
۱ ۱۰۱۴۰ حقوق دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۲ ۱۰۳۱۳ حقوق دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۳ ۱۰۳۶۵ حقوق دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۴ ۱۰۳۷۹ حقوق دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۵ ۱۰۳۹۶ حقوق دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۶ ۱۰۰۳۸ حقوق دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۷ ۱۰۰۴۷ حقوق دانشگاه اصفهان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۰۱۱۷ حقوق دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۹ ۱۰۴۰۸ حقوق دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۱۰ ۱۰۱۵۳ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۱۱ ۱۰۲۷۶ حقوق دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۱۲ ۱۰۳۵۵ حقوق دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۳ ۱۰۱۲۵ حقوق دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۱۴ ۱۰۱۰۴ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۵ ۱۰۵۰۱ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۶ ۱۰۴۲۶ حقوق دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۷ ۱۰۵۸۲ حقوق دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۸ ۱۰۴۱۶ حقوق دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۹ ۱۰۲۳۸ حقوق دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۰ ۱۰۰۸۰ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰
۲۱ ۱۰۴۶۷ حفوق دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۲ ۱۰۴۷۴ حفوق دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۰۴۳۴ حفوق دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۴ ۱۰۲۸۳ حفوق دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۵ ۱۰۳۲۲ حفوق دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۶ ۱۰۲۸۷ حقوق دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۷ ۱۰۳۳۳ حقوق دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۰۲۳۲ حقوق دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۹ ۱۰۱۷۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۰ ۱۰۰۸۹ حقوق دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۱ ۱۰۳۴۴ حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۲ ۱۰۵۱۰ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۳ ۱۰۲۴۳ حقوق دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۴ ۱۳۵۳۶ حقوق دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۰۲ حقـوق دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۶ ۱۰۱۸۰ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۷ ۱۰۰۷۲ حقوق دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۹۷ حقوق دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۹ ۱۰۴۹۲ حقوق دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۰ ۱۰۴۸۳ حقوق دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۱ ۱۰۴۴۱ حقوق دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۲ ۱۰۴۴۷ حقـوق دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۰۵۳۲ حقـوق دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۴ ۱۰۰۰۲ حقـوق دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۵ ۱۰۵۳۴ حقـوق دانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۶ ۱۰۲۱۱ حقـوق دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۷ ۱۰۵۹۴ حقـوق مجتمع آموزش عالی گناباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۸ ۱۰۲۲۱ حقـوق دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۹ ۱۰۵۹۷ حقـوق مجتمع آموزش عالی گناباد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۵۰ ۱۰۵۳۵ حقـوق دانشگاه ملایر (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)

شهر تست به عنوان مرجع تخصصی کنکور سراسری به صورت انحصاری آخرین رتبه های مجاز در کنکور سراسری را در هر رشته درج کرده است و با یک جست و جوی ساده می توانید نسبت به مشاهده آن ها اقدام نمایید.

 });