آخرین رتبه های مجاز در رشته های مدیریت – از رشته های علوم تجربی

مدیریت

آخرین رتبه های مجاز در رشته های مدیریت – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ،

مدیریت

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۹۴ مدیریت مالی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲ ۱۷۶۹۱ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳ ۱۷۸۲۵ مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۷۸۲۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۷۷۲۰ مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۷۶۹۳ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۷ ۱۷۸۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۸ ۱۷۸۲۳ مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۹ ۱۷۸۸۷ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰ ۱۷۸۲۴ مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۱ ۱۷۸۷۶ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۷۵ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۳ ۱۷۸۷۷ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۸۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۷۴ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۶ ۱۱۰۹۳ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۵ (رشته جدید)
۱۷ ۱۱۰۹۴ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۷۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۹ ۱۷۸۸۶ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۰ ۱۷۸۸۵ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۱ ۱۷۹۵۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۲ ۱۷۶۹۲ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۳ ۱۷۶۳۰ مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴ ۱۷۶۲۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۵ ۱۸۱۱۱ مدیریت مالی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۶ ۱۷۸۸۳ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۷ ۱۷۶۹۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۸ ۱۷۸۵۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۹ ۱۷۶۳۱ مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۰ ۲۰۷۲۵ مدیریت امور بانکی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۱ ۱۷۸۸۴ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۲ ۱۷۸۸۸ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (نوبت دوم (شبانه)) پذیرش با شرایط خاص و مصاحبه-رجوع شود به دفترچه مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۳ ۱۷۹۵۴ مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۴ ۲۰۷۵۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۵ ۱۷۸۵۲ مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۶ ۲۰۷۵۸ مدیریت صنعتی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۹۹ مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۸ ۱۷۹۶۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۹ ۱۸۰۸۶ مدیریت امور گمرکی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۹۶۴ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۴۱ ۱۷۹۵۵ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۲ ۱۸۱۰۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۳ ۱۸۰۰۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۴ ۱۸۰۱۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۴۵ ۱۷۷۹۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۴ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۶ ۱۱۲۳۵ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۷ ۱۸۰۰۵ مدیریت جهانگردی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۴۸ ۱۷۶۹۸ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹ ۱۷۶۷۰ مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۰ ۱۸۱۱۰ مدیریت صنعتی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });