آخرین رتبه های مجاز در رشته ی حسابداری ، از رشته های علوم انسانی

حسابداری

آخرین رتبه های مجاز در رشته ی حسابداری ، از رشته های علوم انسانی

حسابداری

حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ، حسابداری ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۱۸ حسابداری دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۲ ۱۷۸۵۵ حسابداری دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران ) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۳ ۱۷۸۶۹ حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۴ ۱۷۶۸۶ حسابداری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۵ ۱۷۸۷۸ حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۶ ۱۷۷۱۸ حسابداری دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۷ ۱۷۶۲۴ حسابداری دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۸ ۱۷۶۳۲ حسابداری دانشگاه اصفهان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۹ ۱۷۹۴۸ حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۰ ۱۷۶۹۶ حسابداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۱ ۱۷۹۵۷ حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۲ ۱۷۸۴۶ حسابداری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۳ ۱۸۰۳۴ حسابداری دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۴ ۱۸۱۰۳ حسابداری دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۵ ۱۷۶۶۸ حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۶ ۱۷۷۵۶ حسابداری دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۷ ۱۷۸۲۶ حسابداری دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۸ ۱۷۶۵۳ حسابداری دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲۲ ۱۷۸۰۱ حسابداری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۳ ۱۸۰۴۱ حسابداری دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۴ ۲۰۷۵۴ حسابداری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۳ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۵ ۱۷۸۶۲ حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۶ ۱۷۷۲۷ حسابداری دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۷ ۱۷۶۱۸ حسابداری دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۸ ۱۷۸۰۸ حسابداری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۹ ۱۷۷۰۹ حسابداری دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۰ ۱۷۶۴۰ حسابداری دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۱ ۱۷۶۴۳ حسابداری دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۳۲ ۱۸۰۸۴ حسابداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۹۷۸ حسابداری دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۴ ۱۷۹۸۵ حسابداری دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۳۵ ۱۷۶۴۷ حسابداری دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۶ ۱۷۶۵۷ حسابداری دانشگاه بوعلی سینا-همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) (روزانه) مرد ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۷۷۸ حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۸ ۱۸۰۷۵ حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۶۲ حسابداری دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۰ ۱۷۹۹۳ حسابداری دانشگاه گنبد – گنبد کاووس (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا

۶۰۰۰

۴۱ ۱۷۸۳۲ حسابداری دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۲ ۱۷۶۵۱ حسابداری دانشگاه بزرگمهر قاینات (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۳ ۱۷۸۶۵ حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۴ ۱۷۷۵۱ کاردانی حسابداری دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۲۵ حسابداری دانشگاه لرستان-خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد ۳ (رشته جدید)
۴۶ ۱۷۷۳۲ حسابداری دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۷ ۱۸۰۳۱ حسابداری دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) – دلفان (نورآباد) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد ۳ (رشته جدید)
۴۸ ۱۸۰۲۸ حسابداری دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) – دلفان (نورآباد) (روزانه) مرد ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۹ ۱۸۰۹۰ حسابداری دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵۰ ۱۸۰۸۰ حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰

 });