آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری

مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ،

## کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه
۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۰۶۴۴ مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۳ ۱۰۹۷۵ مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۴ ۱۱۳۸۲ مهندسی معماری دانشگاه هنر – کرج (روزانه) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۱۳۸۵ مهندسی معماری دانشگاه هنر – کرج (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۱۳۸۰ معماری داخلی دانشگاه هنر – کرج (روزانه) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۱۰۲۵ مهندسی معماری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۱۳۸۳ معماری داخلی دانشگاه هنر – کرج (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹ ۱۱۳۹۳ مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۰ ۱۱۴۲۸ مهندسی معماری دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۲۲ مهندسی معماری دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۲ ۱۰۶۸۶ مهندسی معماری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۳ ۱۰۲۹۰ مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۰۲۹۶ مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۰۷ مهندسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۶ ۱۱۰۸۹ مهندسی معماری دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۷ ۱۱۱۰۳ مهندسی معماری دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۸ ۱۰۷۶۷ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۹ ۱۰۱۶۵ مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۰ ۱۱۲۲۹ مهندسی معماری دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۱ ۱۱۱۷۵ مهندسی معماری دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۲ ۱۱۱۸۶ مهندسی معماری دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۳ ۱۰۶۳۴ مهندسی معماری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۴ ۱۰۶۱۷ مهندسی معماری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۳۸ مهندسی معماری دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۶ ۱۰۵۳۰ مهندسی معماری دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۷ ۱۳۶۱۶ مهندسی معماری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۳۹۴ معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۹ ۱۰۷۷۷ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۰ ۱۱۴۵۰ مهندسی معماری دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۱ ۱۱۲۴۰ مهندسی معماری دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۴۹۳ مهندسی معماری دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۸۸۴ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۶۵۸ مهندسی معماری دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۴۲ مهندسی معماری دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۶ ۱۱۱۴۰ مهندسی معماری دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۷ ۱۳۶۱۰ معماری داخلی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۸ ۱۰۳۹۷ مهندسی معماری دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۹ ۱۱۴۵۴ مهندسی معماری دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۴۷۴۹ مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۱ ۱۰۳۷۱ مهندسی معماری دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۲ ۱۱۳۹۰ مهندسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز (روزانه) مرد ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳ ۱۱۱۵۰ مهندسی معماری دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۴ ۱۰۸۹۶ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۵ ۱۰۳۸۰ مهندسی معماری دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۶ ۱۰۰۷۰ مهندسی معماری دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۷ ۱۰۴۴۷ مهندسی معماری دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۸ ۱۱۲۵۱ مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۹ ۱۰۵۵۹ مهندسی معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵۰ ۱۱۱۱۸ مهندسی معماری دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,