آخرین رتبه های مجاز روانشناسی ، از رشته های علوم انسانی

روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی ، از رشته های علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ،

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۱۹ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۷۸۷۰ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۳ ۱۷۶۸۷ روانشناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۴ ۱۷۸۷۹ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۵ ۱۷۶۲۵ روانشناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۶ ۱۷۷۹۲ روانشناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۷ ۱۷۶۷۲ روانشناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۸ ۱۷۹۷۱ روانشناسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۹ ۱۷۷۱۵ روانشناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۰ ۱۸۱۰۴ روانشناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۱ ۱۷۸۴۷ روانشناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۰۲ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۳ ۱۷۶۷۸ روانشناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۴ ۱۷۹۴۹ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۵ ۱۷۷۹۶ روانشناسی دانشگاه شهرکرد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۱۶ ۱۷۹۷۴ روانشناسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۷ ۱۷۶۶۹ روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۸ ۱۸۰۰۱ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۱۹ ۱۸۰۳۵ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۰ ۱۷۸۳۳ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۱ ۱۷۶۵۴ روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۲ ۱۷۶۶۱ روانشناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۳ ۱۷۷۷۰ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۴ ۱۷۶۰۵ روانشناسی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۵ ۱۷۹۵۸ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۶ ۱۷۸۲۷ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲۷ ۱۷۸۳۸ روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲۸ ۱۸۰۴۹ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲۹ ۱۷۶۱۲ روانشناسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۰ ۱۷۷۴۷ روانشناسی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۱ ۱۷۸۹۰ روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۲ ۱۸۰۰۸ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۳ ۱۷۶۶۴ روانشناسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۴ ۱۷۶۴۸ روانشناسی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۵ ۱۷۷۸۶ روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۶ ۱۸۰۱۳ روانشناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۷ ۱۸۰۸۵ روانشناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۳۸ ۱۷۷۲۸ روانشناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۷۹ روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۰ ۱۷۷۷۲ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۱ ۱۷۶۱۶ روانشناسی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۲ ۱۷۶۰۷ روانشناسی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۳ ۱۸۰۴۲ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۴ ۲۰۷۵۵ روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۹۷ روانشناسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۶ ۱۷۷۵۴ روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۴۷ ۱۸۰۵۸ روانشناسی دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۴۸ ۱۸۰۶۲ روانشناسی دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۴۹ ۱۷۸۰۹ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۵۰ ۱۸۰۵۳ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰

 });