آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، 

روانشناسی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۷۸۹۰روانشناسیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۱۷۸۱۹روانشناسیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳۱۷۶۸۷روانشناسیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴۱۷۸۷۰روانشناسیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵۱۷۹۵۸روانشناسیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶۱۷۸۷۹روانشناسیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷۱۷۷۱۵روانشناسیدانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۸۱۷۶۱۶روانشناسیدانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹۱۷۷۹۸روانشناسیدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۰۱۷۶۲۵روانشناسیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱۱۷۶۷۲روانشناسیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۲۱۷۸۴۷روانشناسیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۳۱۷۶۷۸روانشناسیدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۴۱۷۷۵۵روانشناسیدانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۵۱۷۸۰۹روانشناسیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۶۱۸۱۰۴روانشناسیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۷۱۷۷۴۷روانشناسیدانشگاه زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۸۱۷۹۷۱روانشناسیدانشگاه کاشان (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۹۱۸۰۰۸روانشناسیدانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۰۱۷۷۷۲روانشناسیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۱۱۷۷۷۰روانشناسیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۲۱۸۰۰۱روانشناسیدانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۳۱۸۰۳۵روانشناسیدانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۴۱۷۷۹۲روانشناسیدانشگاه شاهد – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۵۱۷۹۴۹روانشناسیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶۱۷۶۵۴روانشناسیدانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷۱۸۰۴۹روانشناسیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸۱۷۸۰۲روانشناسیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹۱۷۸۳۳روانشناسیدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰۱۷۶۰۵روانشناسیدانشگاه اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱۱۷۷۵۲روانشناسیدانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲۱۸۰۴۲روانشناسیدانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳۱۷۶۶۹روانشناسیدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴۱۷۸۳۸روانشناسیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵۱۷۸۲۷روانشناسیدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۶۱۷۶۰۷روانشناسیدانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷۱۷۷۳۳روانشناسیدانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸۱۸۰۵۳روانشناسیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۹۱۷۷۲۸روانشناسیدانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰۱۷۶۶۱روانشناسیدانشگاه بیرجند (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱۱۷۶۶۴روانشناسیدانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۲۱۸۰۶۰روانشناسیدانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳۱۸۰۶۴روانشناسیدانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۴۱۸۰۹۹روانشناسیدانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۵۱۸۰۱۷روانشناسیدانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۶۱۸۰۵۸روانشناسیدانشگاه مراغه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷۱۷۹۷۴روانشناسیدانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸۱۸۰۱۳روانشناسیدانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۹۱۷۶۱۲روانشناسیدانشگاه اردکان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۵۰۱۸۰۸۵روانشناسیدانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

کانال پرورشی