آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، 

روانشناسی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۹۰ روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲ ۱۷۸۱۹ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۷۶۸۷ روانشناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴ ۱۷۸۷۰ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۷۹۵۸ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۷۸۷۹ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۷۷۱۵ روانشناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۸ ۱۷۶۱۶ روانشناسی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۷۷۹۸ روانشناسی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۰ ۱۷۶۲۵ روانشناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱ ۱۷۶۷۲ روانشناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۴۷ روانشناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۳ ۱۷۶۷۸ روانشناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۴ ۱۷۷۵۵ روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۰۹ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۶ ۱۸۱۰۴ روانشناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۷ ۱۷۷۴۷ روانشناسی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۷۱ روانشناسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۹ ۱۸۰۰۸ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۰ ۱۷۷۷۲ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۱ ۱۷۷۷۰ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۲ ۱۸۰۰۱ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۳ ۱۸۰۳۵ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۴ ۱۷۷۹۲ روانشناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۵ ۱۷۹۴۹ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۷۶۵۴ روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۸۰۴۹ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۷۸۰۲ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۷۸۳۳ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰ ۱۷۶۰۵ روانشناسی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۷۷۵۲ روانشناسی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۸۰۴۲ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۷۶۶۹ روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۷۸۳۸ روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۷۸۲۷ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۶ ۱۷۶۰۷ روانشناسی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷ ۱۷۷۳۳ روانشناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸ ۱۸۰۵۳ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۲۸ روانشناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۷۶۶۱ روانشناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۷۶۶۴ روانشناسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۸۰۶۰ روانشناسی دانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳ ۱۸۰۶۴ روانشناسی دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۴ ۱۸۰۹۹ روانشناسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۱۷ روانشناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۸۰۵۸ روانشناسی دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۷۹۷۴ روانشناسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۸۰۱۳ روانشناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۹ ۱۷۶۱۲ روانشناسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۵۰ ۱۸۰۸۵ روانشناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

 });