آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات عربی ، از رشته های علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی

آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات عربی ، از رشته های علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ،

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲ ۱۰۳۶۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۳ ۱۰۰۴۰ زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۳۵۳۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی(محل تحصیل واحد تهران) شرایط در انتهای دفترچه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۵ ۱۰۳۷۴ مترجمی زبان عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۶ ۱۰۳۹۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۷ ۱۰۱۴۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۸ ۱۰۱۵۱ مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۹ ۱۰۳۵۶ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۹۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۱ ۱۰۳۸۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۲۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۳ ۱۰۴۰۹ زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۴ ۱۰۲۹۶ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۵ ۱۰۳۸۸ مترجمی زبان عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۶ ۱۰۳۲۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۷ ۱۰۴۳۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۸ ۱۰۱۵۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۹ ۱۰۴۶۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۳۳۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۰۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۵۸۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۳ ۱۰۱۰۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۴ ۱۰۱۱۲ مترجمی زبان عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۵ ۱۰۰۸۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۷۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۰۳۰۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۰۱۸۹ زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۰۲۵۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۰۳۴۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۰۰۱۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۰۲۰۸ مترجمی زبان عربی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۳ ۱۰۲۳۹ زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۸۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۰۴۹۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۰۴۱۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۲۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸ ۱۰۲۴۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۹ ۱۰۱۷۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۰۵۵۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۰۲۰۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۲ ۱۰۰۶۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳ ۱۰۰۶۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۴ ۱۰۵۱۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۵ ۱۰۴۴۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۰۴۴۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۰۲۲۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۰۰۲۰ زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۹ ۱۰۵۴۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت – ایرانشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۵۲۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

 });