آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات فارسی ، از رشته های علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات فارسی ، از رشته های علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات فارسی ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۵ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۳۶۹ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۰۳۹۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴ ۱۰۰۴۱ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵ ۱۰۱۴۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۶ ۱۰۳۸۳ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۷ ۱۰۲۸۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۸ ۱۰۱۹۴ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۹ ۱۰۴۱۰ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۰ ۱۰۴۲۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۱ ۱۰۴۳۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲ ۱۰۲۸۴ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۳ ۱۰۵۸۴ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۴ ۱۰۱۱۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۰۳ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۶ ۱۰۲۳۳ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۷ ۱۰۲۹۷ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۸ ۱۰۱۰۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۰۲۳۵ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۰ ۱۰۳۵۷ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۱ ۱۰۰۱۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۴۶۹ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۰۰۸۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۳۳۵ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۵ ۱۰۲۴۰ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۵۷ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۲۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۴۷۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۹ ۱۰۲۰۴ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۹۰ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۱ ۱۰۴۹۴ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۰۴۸۵ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۳ ۱۰۵۴۰ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۴ ۱۰۱۶۰ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۶۰ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۶ ۱۰۳۴۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷ ۱۰۲۵۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۶۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۶۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۰ ۱۰۵۹۹ زبان و ادبیات فارسی مرکز آموزش عالی اقلید (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱ ۱۰۰۳۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲ ۱۰۰۷۳ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۳ ۱۰۵۵۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۴ ۱۰۲۳۶ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۵ ۱۰۵۲۲ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۰۱۷۳ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۷ ۱۰۴۱۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۸ ۱۰۵۶۵ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹ ۱۰۰۹۸ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰ ۱۰۰۲۱ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });