آخرین رتبه های مجاز زیست – از رشته های علوم تجربی

زیست

آخرین رتبه های مجاز زیست – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، زیست ، 

زیست

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۸۲ زیست فناوری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲ ۱۰۱۸۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳ ۱۰۳۸۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۰۳۷۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۰۴۱۳ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۰۴۳۰ زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۰۴۲۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۸ ۱۰۵۹۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۹ ۱۰۱۷۹ زيست شناسي جانوري دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۰ ۱۰۰۴۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۰۱۸۱ زيست شناسي گياهي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۰۴ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۰۴۳۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۰۴۲۶ زيست شناسي جانوري دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۰۳۷۶ زیست فناوری دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۰۲۴۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۷ ۱۰۶۱۷ زیست فناوری دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۰۵۷۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۰۴۲۹ زيست شناسي گياهي دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۰۶۱۹ زیست فناوری دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۹۶ زيست شناسي گياهي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۲ ۱۰۳۶۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۳ ۱۰۶۶۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۴ ۱۰۴۶۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۴۴ زيست شناسي جانوري دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۶ ۱۰۰۴۷ زيست شناسي جانوري دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۷ ۱۰۳۷۲ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۸ ۱۰۷۰۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۹ ۱۲۰۱۲ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۰ ۱۰۴۲۷ زيست شناسي دريا دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۷۰۹ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) . مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۳۴۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۳ ۱۰۱۵۷ زیست فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۷۵۴ زیست فناوری دانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵ ۱۰۰۴۹ زيست شناسي گياهي دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۶ ۱۰۷۲۴ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷ ۱۰۳۴۲ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۸ ۱۰۴۵۰ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۹ ۱۰۱۲۰ زیست شناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۰ ۱۱۲۵۱ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۲۶۵ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۵۷۵ زيست شناسي جانوري دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۷۶۷ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۴ ۱۰۷۱۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۸۳۰ زیست شناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۷۴۸ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۷ ۱۰۵۹۴ زيست شناسي جانوري دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۸ ۱۰۷۶۴ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۴۵۹ زیست شناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });