آخرین رتبه های مجاز شنوایی سنجی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز شنوایی سنجی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

شنوایی سنجی ، شنوایی سنجی ، شنوایی سنجی ، شنوایی سنجی ، شنوایی سنجی ،

شنوایی سنجی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۲۹ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲ ۱۱۴۷۴ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳ ۱۱۰۳۸ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۴ ۱۱۰۳۹ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۵ ۱۰۹۸۶ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۱۱۹۲ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۷ ۱۱۱۹۳ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۱۵۰۰ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۱۸۸۴ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۰ ۱۱۲۷۸ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۵۷ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲ ۱۱۰۷۰ شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰

 });