آخرین رتبه های مجاز علوم اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اجتماعی

آخرین رتبه های مجاز علوم اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ،

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۲ ۱۰۳۷۵ مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳ ۱۰۳۱۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۰۳۹۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۰۳۶۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۰۰۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۰۳۸۹ مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۸ ۱۰۳۶۴ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۹ ۱۰۱۹۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۰ ۱۰۳۷۷ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۰۱۳۸ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۰۴۲۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳ ۱۰۴۰۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۰۲۷۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۵ ۱۰۳۷۸ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۶ ۱۰۳۵۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۷ ۱۰۱۵۲ مردم شناسي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۸ ۱۰۴۳۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۹ ۱۰۵۷۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۰ ۱۰۱۱۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۵۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۲ ۱۰۴۹۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۳ ۱۰۵۸۰ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۴ ۱۰۲۹۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۸۸ مردم شناسي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۶ ۱۰۰۷۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۱۵ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۰۸ مردم شناسي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۹ ۱۰۳۱۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۰۱۲۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۰۰۸۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۶۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۳۰۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۵۴ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۵۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۶ ۱۰۴۶۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۷ ۱۰۴۷۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۸ ۱۰۴۳۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۶۰ علوم اجتماعی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۶۶ علوم اجتماعی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۲۶۳ مردم شناسي دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۲۳ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۳ ۱۰۵۶۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۴ ۱۰۰۹۴ علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۵ ۱۰۴۵۸ علوم اجتماعی دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۰۵۱۷ علوم اجتماعی دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۷ ۱۰۵۷۳ علوم اجتماعي دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۰۲۰۹ علوم اجتماعي دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹ ۱۰۲۰۰ علوم اجتماعي دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۵۰ ۱۰۰۰۱ علوم اجتماعي دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا

۱۶۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });