آخرین رتبه های مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اقتصادی

آخرین رتبه های مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۷۸۷۲ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۳ ۱۷۶۹۰ علوم اقتصادی دانشگاه تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴ ۱۷۸۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۷۹۵۲ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۷۶۲۸ علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۷ ۱۷۹۶۱ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۸ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹ ۱۷۶۷۵ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰ ۱۸۰۰۹ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۱ ۱۸۱۰۷ علوم اقتصادی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۷۸۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه شیراز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۳ ۱۷۹۶۸ علوم اقتصادی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۳۰ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۵ ۱۷۸۶۳ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۶ ۱۷۶۵۶ علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۷ ۱۸۰۳۷ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۹ ۱۷۶۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه بجنورد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۰ ۱۷۶۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۱ ۱۷۶۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۲ ۱۷۷۳۱ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۳ ۱۷۸۰۵ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۴ ۱۷۶۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۷۸۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۶ ۱۸۰۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۷ ۱۸۰۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۸ ۱۸۰۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۹ ۱۷۷۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۸۰۱۵ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۷۶۱۰ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۷۶۱۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳ ۱۷۷۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴ ۱۸۰۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۳۵ ۱۸۰۷۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۶ ۱۷۶۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۳۷ ۱۷۸۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۸ ۱۷۶۴۱ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۲۳ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۷۲۵ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۱ ۱۷۸۶۶ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۲ ۱۷۸۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳ ۱۷۶۰۱ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۹۹۲ اقتصاد اسلامی دانشگاه گنبد – گنبد کاووس (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۵ ۱۸۱۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۶ ۱۷۷۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۷ ۱۷۶۰۲ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۷۷۶۴ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۹ ۱۷۷۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰ ۱۷۹۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });