آخرین رتبه های مجاز علوم تربیتی ، از رشته های انسانی

علوم تربیتی

آخرین رتبه های مجاز علوم تربیتی ، از رشته های انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ، علوم تربیتی ،

در این قسمت آخرین رتبه های مجاز رشته ی علوم تربیتی را مشاهده می فرمایین . کنکوری های عزیز دقت لازم را داشته باشند که این مطالب جهت راهنمایی بیشتر در خصوص انتخاب رشته ی شما دانش آموزان صورت گرفته و ارزش دیگری ندارد.

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۶ علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۳۸۴ علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۰۳۷۰ علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴ ۱۰۰۴۲ علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵ ۱۰۴۲۹ علوم تربیتی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۰۵۸۵ علوم تربیتی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۷ ۱۰۱۹۵ علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۸ ۱۰۴۳۷ علوم تربیتی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۹ ۱۰۲۷۷ علوم تربیتی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۴۴ علوم تربیتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۰۵۰۴ علوم تربیتی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۰۱۱۹ علوم تربیتی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳ ۱۰۱۷۴ علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۴ ۱۰۰۷۴ علوم تربیتی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۹۸ علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۶ ۱۰۰۱۷ علوم تربیتی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۷ ۱۰۰۹۱ علوم تربیتی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۸ ۱۰۵۲۳ علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۹ ۱۰۰۸۳ علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۰ ۱۰۳۰۶ علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۱ ۱۰۳۲۵ علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۲ ۱۰۳۹۹ علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۳ ۱۰۰۲۲ علوم تربیتی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۴ ۱۰۰۳۳ علوم تربیتی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۳۶ علوم تربیتی دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۸۶ علوم تربیتی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۷ ۱۰۲۵۹ علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۸ ۱۰۲۴۹ علوم تربیتی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۹ ۱۰۳۳۶ علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۰ ۱۰۴۴۵ علوم تربیتی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۱ ۱۰۳۴۷ علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۲ ۱۰۱۲۷ علوم تربیتی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳ ۱۰۴۱۹ علوم تربیتی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴ ۱۰۳۵۸ علوم تربیتی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵ ۱۰۴۱۱ علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۶ ۱۰۴۷۰ علوم تربیتی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۱۳ علوم تربیتی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۹۹ علوم تربیتی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۹ ۱۰۱۸۳ علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۰ ۱۰۲۵۲ علوم تربیتی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱ ۱۰۵۳۸ علوم تربیتی دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲ ۱۰۲۷۰ علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 });