آخرین رتبه های مجاز علوم سیاسی ، از رشته های علوم انسانی

علوم سیاسی

آخرین رتبه های مجاز علوم سیاسی ، از رشته های علوم انسانی

علوم سیاسی

علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۴۵ علوم سیاسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲ ۱۰۳۱۷ علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳ ۱۰۳۷۱ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۰۴۰۰ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵ ۱۰۳۸۵ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۶ ۱۰۰۴۳ علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۷ ۱۰۲۷۸ علوم سیاسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۸ ۱۰۴۱۲ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۹ ۱۰۳۵۹ علوم سیاسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۰۷ علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۵۸۶ علوم سیاسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۰۸۴ علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۳ ۱۰۵۰۵ علوم سیاسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۴ ۱۰۲۹۹ علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۵ ۱۰۴۷۸ علوم سیاسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۴۷۱ علوم سیاسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۷ ۱۰۳۲۶ علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۸ ۱۰۳۰۷ علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۰۰۲۴ علوم سیاسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۰ ۱۰۲۰۵ علوم سیاسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۷۱ علوم سیاسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۲ ۱۰۳۳۷ علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۳ ۱۰۱۷۵ علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴ ۱۰۰۹۲ علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۴۹۶ علوم سیاسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۴۸۷ علوم سیاسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۳۰ علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۰۰۰۳ علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۰۰۲۶ علوم سیاسی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۷۶ علوم سیاسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۰۰ علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۱۴ علوم سیاسی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۳ ۱۰۲۱۴ علوم سیاسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۰۱۸۴ علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۰۰۰۷ علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۶ ۱۰۱۳۲ علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۳۵۴۳ علوم سیاسی دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰

 

 });