آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی

علوم قضایی

آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی

علوم قضایی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۹۱ کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایـی و خدمات اداری دادگستری – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲ ۱۷۸۹۲ علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰

 

 });