آخرین رتبه های مجاز علوم مهندسی ، از رشته های تجربی

مهندسی

آخرین رتبه های مجاز علوم مهندسی ، از رشته های تجربی

مهندسی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۵ علوم مهندسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲ ۱۱۰۸۲ فیزیک مهندسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳ ۱۰۹۳۳ فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴ ۱۱۰۹۶ فیزیک مهندسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۰۲۳۱ فیزیک مهندسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۶ ۱۰۲۱۵ فیزیک مهندسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۷ ۱۰۰۲۱ فیزیک مهندسی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۸ ۱۱۵۶۱ علوم مهندسی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۹ ۱۰۸۸۸ فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۶۰۹ فیزیک مهندسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۱۱۸۹ علوم مهندسی دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ( رودسر-واجارگاه)) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۵۲۳ فیزیک مهندسی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۸۰۰ فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴ ۱۰۰۴۲ علوم مهندسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۵ ۱۱۳۴۴ فیزیک مهندسی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶ ۱۰۸۷۶ فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۷ ۱۰۹۴۳ فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۰۵۰ علوم مهندسی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۹ ۱۱۵۴۹ علوم مهندسی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۱۳۵۴ فیزیک مهندسی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۱ ۱۱۵۵۰ فیزیک مهندسی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۹۴۲ علوم مهندسی دانشگاه صنعتی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۵۳۵ فیزیک مهندسی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۴۱۰ فیزیک مهندسی دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۰۷ علوم مهندسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۲۶ ۱۱۲۶۸ علوم مهندسی دانشگاه محقق اردبيلي- اردبيل (محل تحصيل دانشکده فناوري هاي نوين در شهرستان نمين) – نمین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۲۷ ۱۰۵۱۴ علوم مهندسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۸۵۸ علوم مهندسی دانشگاه صنعتی سیرجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰

 

 });