آخرین رتبه های مجاز علوم کامپیوتر ،از رشته های ریاضی

کامپیوتر

آخرین رتبه های مجاز علوم کامپیوتر ،از رشته های ریاضی

کامپیوتر

کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۰۸ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۲ ۱۰۳۱۴ علوم کامپیوتر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳ ۱۰۷۳۰ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴ ۱۰۶۴۰ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۵ ۱۰۴۰۲ علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۰۰۸۱ علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۰۵۷۴ علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۸ ۱۱۰۸۰ علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۱۰۹۴ علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۰ ۱۰۲۱۲ علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۲۸ علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۲ ۱۱۱۶۷ علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۳ ۱۱۲۲۲ علوم کامپیوتر دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۵۹۱ علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۸۰ علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۱۱۸۱ علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۱۴۱۹ علوم کامپیوتر دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۶۵۲ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۹ ۱۰۶۶۹ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۰ ۱۱۲۴۴ علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۶۲۳ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۲ ۱۰۶۰۶ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۳ ۱۱۲۵۷ علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۲۱ علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۷۴۹ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۹۷۹ علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۱۲۳۳ علوم کامپیوتر دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۸ ۱۱۱۳۴ علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۵۳۳ علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۰ ۱۱۴۴۱ علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۹۸۶ علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۹۴۱ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۱۴۴ علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۰۸ علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۵ ۱۱۵۹۰ علوم کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) (روزانه) مرد ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۶ ۱۱۰۴۷ علوم کامپیوتر دانشگاه فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۱۳ علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۴۴۰ علوم کامپیوتر دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۱۳۴۱ علوم کامپیوتر دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۵۰۶ علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۰۷ علوم کامپیوتر دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۱۱۲۵ علوم کامپیوتر دانشگاه کردستان-سنندج(محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۱۵۹۵ علوم کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴ ۱۱۱۹۵ علوم کامپیوتر دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۵ ۱۰۴۱۶ علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۵۵۱ علوم کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۷ ۱۰۱۲۱ علوم کامپیوتر دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۸ ۱۱۰۵۳ علوم کامپیوتر دانشگاه فسا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۷۸۱ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۵۰ ۱۱۳۵۱ علوم کامپیوتر دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });