آخرین رتبه های مجازکارشناس فناوری اطلاعات و سلامت – از رشته های علوم تجربی

فناوری اطلاعات

آخرین رتبه های مجازکارشناس فناوری اطلاعات و سلامت – از رشته های علوم تجربی

 

فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، 

فناوری اطلاعات و سلامت

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲ ۱۳۵۲۵ فناوری اطلاعات سلامت موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳ ۱۱۴۲۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي سمنان(محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي سرخه) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴ ۱۰۹۹۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۵ ۱۰۹۹۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۶ ۱۱۵۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۷ ۱۱۶۰۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۸ ۱۱۸۵۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۹ ۱۱۸۵۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۰ ۱۱۵۳۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۶۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۲ ۱۱۱۹۸ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۱۸۰۴ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۱۸۰۵ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۵ ۱۱۷۰۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۱۶ ۱۱۷۷۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۰۹۵۷ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۱۱۹۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۹ ۱۰۹۵۸ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۸۳۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۱ ۱۱۶۱۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۲۲ ۱۱۲۱۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۳ ۱۱۸۱۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۴ ۱۱۶۵۴ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۵ ۱۱۶۸۶ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۶ ۱۱۶۸۵ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۱۲۶۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۸ ۱۲۰۱۴ فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۲۹ ۱۱۶۵۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۹۳۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۱ ۱۱۱۷۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۲ ۱۱۱۲۸ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۳۳ ۱۱۱۲۷ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۴ ۱۱۳۶۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۵ ۱۱۳۶۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۳۶ ۱۱۳۳۷ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۷ ۱۱۸۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸ ۱۱۸۶۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰

 });