آخرین رتبه های مجاز فیزیک ، از رشته های تجربی

فیزیک

آخرین رتبه های مجاز فیزیک ، از رشته های تجربی

فیزیک

فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ، فیزیک ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۰۹ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲ ۱۰۳۱۶ فیزیک دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۰۷۳۱ فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴ ۱۱۶۰۸ دکترای پیوسته فیزیک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۵ ۱۰۸۲۱ فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۶ ۱۰۶۴۱ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۷ ۱۰۹۶۶ فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۸ ۱۰۴۰۳ فیزیک دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۱۰۱۸ فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۰ ۱۰۵۷۵ فیزیک دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱ ۱۰۷۱۸ فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۲ ۱۱۰۳۳ فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۳ ۱۰۰۸۲ فیزیک دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۴ ۱۰۶۸۰ فیزیک دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۰۱ فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۱۰۸۱ فیزیک دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۷ ۱۰۲۱۴ فیزیک دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۸ ۱۰۲۳۰ فیزیک دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۹ ۱۱۰۷۰ فیزیک دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۰ ۱۰۶۵۴ فیزیک دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۶۶۳ فیزیک دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۲ ۱۱۱۶۹ فیزیک دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۴۸۷ فیزیک دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۹۳ فیزیک دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۵ ۱۰۱۵۹ فیزیک دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۶ ۱۱۰۹۵ فیزیک دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۷ ۱۱۲۴۶ فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۸ ۱۰۶۷۰ فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۹ ۱۱۲۲۳ فیزیک دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۰ ۱۰۴۹۹ فیزیک دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۱ ۱۰۰۲۰ فیزیک دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۸۲ فیزیک دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۳ ۱۱۴۲۰ فیزیک دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۴ ۱۱۴۰۳ فیزیک دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۵ ۱۱۲۰۹ فیزیک دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۱۱۹۷ فیزیک دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۷ ۱۱۱۳۵ فیزیک دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۳۲ فیزیک دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۳۹۰ فیزیک دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۰ ۱۱۳۶۰ فیزیک دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۱ ۱۰۵۲۲ فیزیک دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۵۳۴ فیزیک دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۶۲۵ فیزیک دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۴ ۱۰۶۰۸ فیزیک دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۰۲ فیزیک دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۶ ۱۱۲۳۴ فیزیک دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴۷ ۱۱۵۳۷ فیزیک مرکز آموزش عالی اقلید (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۸ ۱۰۴۵۶ فیزیک دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۹ ۱۰۴۴۲ فیزیک دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۴۰۹ فیزیک دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰

 

 });