آخرین رتبه های مجاز مامایی ، از رشته های علوم تجربی

مامایی

آخرین رتبه های مجاز مامایی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مامایی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲ ۱۱۴۸۲ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۱۰۴۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۱۸۵۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۱۵۸۲ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) (رشته جدید) زن ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۱۵۳۶ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۷ ۱۱۵۶۸ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۸ ۱۰۹۹۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۱۲۰۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۸۹۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۱۰۱۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) زن ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۱۹۲۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۱۶۰۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۱۴۵۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۵ ۱۰۹۲۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) محل تحصیل دانشگاه پرستاری اراک زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶ ۱۱۱۴۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷ ۱۱۳۹۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۱۲۶۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۱۸۰۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۱۶۸۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۱۷۵۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۲ ۱۱۹۱۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۳ ۱۱۶۶۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴ ۱۱۱۶۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۵ ۱۱۴۰۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۶ ۱۱۰۷۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۷ ۱۱۷۱۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۴۴۰ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۹ ۱۱۱۲۹ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۰ ۱۰۹۵۹ مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۱ ۱۱۷۵۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پرستاری و مامایی لنگرود) (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۲ ۱۱۴۴۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۳ ۱۱۳۰۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۰۹۳۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۵ ۱۱۶۳۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۶ ۱۱۳۲۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۱۳۶۸ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۱۷۳۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۹ ۱۱۰۵۶ مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (روزانه) ممنوعیت نقل و انتقال زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۱۷۸۰ مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۹۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۲ ۱۱۲۲۰ مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۳ ۱۱۹۹۰ مامایی دانشکده علوم پزشکی شوشتر (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۴ ۱۱۸۲۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۵ ۱۱۱۰۶ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۶ ۱۱۳۳۸ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۱۳۳۹ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۱۸۶۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰

 });