آخرین رتبه های مجاز محیط زیست – از رشته های علوم تجربی

محیط زیست

آخرین رتبه های مجاز محیط زیست – از رشته های علوم تجربی

 

محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست

محیط زیست

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۸۵۷ علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست – کرج (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲ ۱۰۸۵۶ علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست – کرج (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳ ۱۰۵۸۲ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴ ۱۰۱۸۸ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۵ ۱۰۱۹۲ مهندسی صنایع مبلمان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۶ ۱۰۶۰۱ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۷ ۱۰۶۰۴ مهندسی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۸ ۱۰۴۶۴ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۹ ۱۰۴۷۵ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۹۷ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۶۰۸ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۵۹۰ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۸۳۴ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۴ ۱۰۰۱۳ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۵ ۱۰۶۰۲ مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۶ ۱۰۴۷۸ مهندسی شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۷ ۱۰۱۹۱ مهندسی شیلات دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۸ ۱۰۲۳۷ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۱۹ ۱۰۳۹۳ مهندسی شیلات دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۴۸۵ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۴۶۹ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۰۰۶ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۰۱۸ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۸۵ مهندسی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۳۳ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۸۲ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۶۷۶ مهندسی شیلات دانشگاه گیلان-رشت(محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۰۲۱ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۸۰۰ مهندسی شیلات دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۸۳ مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۸۹ مهندسی جنگلداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۳۸۳ مهندسی شیلات دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۳ ۱۳۵۹۳ علوم و مهندسی محیط زیست موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۴ ۱۳۵۶۳ علوم و مهندسی محیط زیست موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰
۳۵ ۱۳۵۲۹ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مرد و زن ۵ بین ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰۰

 });