آخرین رتبه های مجاز مدیریت ، از رشته های علم تجربی

مدیریت

آخرین رتبه های مجاز مدیریت ، از رشته های علم تجربی

مدیریت

مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۹۱ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۷۸۲۵ مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳ ۱۷۶۹۴ مدیریت مالی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۷۸۸۷ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵ ۱۷۸۲۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۷۸۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۷۶۹۳ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۷۷۲۰ مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) محل تحصیل واحد تهران مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۹ ۱۷۸۸۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۰ ۱۷۸۸۶ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۱ ۱۷۸۲۴ مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۷۷ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۳ ۱۷۸۷۴ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۴ ۱۷۶۹۲ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۵ ۱۷۸۷۵ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۶ ۱۷۶۹۹ مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۷ ۱۷۸۸۳ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۸ ۱۷۸۲۳ مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۹ ۱۷۹۵۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲۰ ۱۷۸۷۶ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۱ ۱۷۸۸۸ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (نوبت دوم (شبانه)) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۲ ۱۷۸۸۵ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۳ ۱۷۶۹۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۴ ۱۷۶۲۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۵ ۱۷۹۵۴ مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۶ ۱۷۶۳۱ مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۷ ۱۷۸۸۴ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۸ ۱۷۶۹۸ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۹ ۱۷۶۳۰ مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳۰ ۱۷۹۶۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۱ ۱۷۹۶۴ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۷۹۵۵ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۷۹۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۴ ۱۷۷۹۵ مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۵ ۱۷۹۶۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۶ ۱۷۸۵۲ مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۷۰ مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۸ ۱۷۸۵۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۹ ۱۷۸۵۱ مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۰ ۲۰۷۵۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۱ ۲۰۷۵۸ مدیریت صنعتی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۲ ۲۱۳۰۵ مدیریت بازرگانی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۳ ۱۷۹۷۰ مدیریت صنعتی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۴ ۱۸۱۰۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۵ ۱۷۹۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۸۱۱۱ مدیریت مالی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۷ ۱۷۹۷۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۸ ۱۸۰۳۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۹ ۱۸۱۱۰ مدیریت صنعتی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵۰ ۱۷۷۵۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰