آخرین رتبه های مجاز مدیریت ، از رشته های علم تجربی

مدیریت

آخرین رتبه های مجاز مدیریت ، از رشته های علم تجربی

مدیریت

مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ،

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۷۶۹۱مدیریت بازرگانیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۱۷۸۲۵مدیریت مالیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۱۷۶۹۴مدیریت مالیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴۱۷۸۸۷مدیریت بیمه اکودانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (روزانه)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵۱۷۸۲۲مدیریت بازرگانیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶۱۷۸۷۳مدیریت بازرگانیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷۱۷۶۹۳مدیریت صنعتیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸۱۷۷۲۰مدیریت مالیدانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه)محل تحصیل واحد تهرانمرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۹۱۷۸۸۲مدیریت بازرگانیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۰۱۷۸۸۶مدیریت صنعتیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۱۱۷۸۲۴مدیریت صنعتیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۲۱۷۸۷۷مدیریت صنعتیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۳۱۷۸۷۴مدیریت بیمهدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۴۱۷۶۹۲مدیریت دولتیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۵۱۷۸۷۵مدیریت جهانگردیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۶۱۷۶۹۹مدیریت مالیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۷۱۷۸۸۳مدیریت بیمهدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۸۱۷۸۲۳مدیریت دولتیدانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۹۱۷۹۵۳مدیریت بازرگانیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲۰۱۷۸۷۶مدیریت دولتیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۱۱۷۸۸۸مدیریت بیمه اکودانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (نوبت دوم (شبانه))پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۲۱۷۸۸۵مدیریت دولتیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۳۱۷۶۹۷مدیریت بازرگانیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۴۱۷۶۲۹مدیریت بازرگانیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۵۱۷۹۵۴مدیریت دولتیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۶۱۷۶۳۱مدیریت صنعتیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۷۱۷۸۸۴مدیریت جهانگردیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۸۱۷۶۹۸مدیریت دولتیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۹۱۷۶۳۰مدیریت دولتیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳۰۱۷۹۶۲مدیریت بازرگانیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۱۱۷۹۶۴مدیریت صنعتیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۲۱۷۹۵۵مدیریت صنعتیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۳۱۷۷۹۴مدیریت بازرگانیدانشگاه شاهد – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۴۱۷۷۹۵مدیریت صنعتیدانشگاه شاهد – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۵۱۷۹۶۹مدیریت بازرگانیدانشگاه قم (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳۶۱۷۸۵۲مدیریت صنعتیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۷۱۷۶۷۰مدیریت صنعتیدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۸۱۷۸۵۰مدیریت بازرگانیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۹۱۷۸۵۱مدیریت جهانگردیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۴۰۲۰۷۵۶مدیریت بازرگانیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهرانمرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۱۲۰۷۵۸مدیریت صنعتیدانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهرانمرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۲۲۱۳۰۵مدیریت بازرگانیموسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران)مرد۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۳۱۷۹۷۰مدیریت صنعتیدانشگاه قم (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۴۱۸۱۰۸مدیریت بازرگانیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۵۱۷۹۷۳مدیریت بازرگانیدانشگاه کاشان (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۶۱۸۱۱۱مدیریت مالیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴۷۱۷۹۷۶مدیریت بازرگانیدانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۸۱۸۰۳۸مدیریت بازرگانیدانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۹۱۸۱۱۰مدیریت صنعتیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵۰۱۷۷۵۹مدیریت بازرگانیدانشگاه سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰

 

کانال پرورشی