آخرین رتبه های مجاز مهندسی برق ، از رشته های ریاضی

مهندسی برق

آخرین رتبه های مجاز مهندسی برق ، از رشته های ریاضی

مهندسی برق

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۰ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰
۲ ۱۰۳۱۷ مهندسی برق دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۳ ۱۰۷۳۳ مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۴ ۱۰۹۶۷ مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۵ ۱۰۸۲۲ مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۶ ۱۰۶۴۶ مهندسی برق دانشگاه شهيد بهشتي – تهران(محل تحصيل پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۰۶۴۲ مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۸ ۱۰۷۱۹ مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۹ ۱۰۶۹۶ مهندسی برق دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۰ ۱۰۶۸۱ مهندسی برق دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۱ ۱۰۰۸۳ مهندسی برق دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۲ ۱۰۲۸۷ مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۳ ۱۱۰۳۴ مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۴ ۱۰۲۱۶ مهندسی برق دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۵ ۱۱۰۱۹ مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۶ ۱۰۲۹۳ مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۷ ۱۰۹۳۰ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۸ ۱۰۵۷۶ مهندسی برق دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۹ ۱۱۶۰۴ مهندسی برق مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور – تهران (روزانه) پذیرش با عنوان مهندسی الکترونیک هواپیمایی مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲۰ ۱۱۶۰۵ مهندسی برق مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور – تهران (روزانه) پذیرش با عنوان مهندسی مخابرات هواپیمایی مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۱ ۱۰۲۰۲ مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۲ ۱۰۷۶۲ مهندسی برق دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۳ ۱۱۴۲۱ مهندسی برق دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۴ ۱۰۲۳۲ مهندسی برق دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۵ ۱۰۱۶۰ مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۶ ۱۱۰۸۳ مهندسی برق دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۷ ۱۰۹۳۵ مهندسی برق دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۰۷۱ مهندسی برق دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۹ ۱۳۶۱۲ مهندسی برق دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۰ ۱۰۶۵۵ مهندسی برق دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۱ ۱۰۶۶۴ مهندسی برق دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۲ ۱۰۶۱۱ مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳۳ ۱۰۵۸۳ مهندسی برق دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۴ ۱۰۰۴۴ مهندسی برق دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۵ ۱۰۸۳۰ مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۶ ۱۱۱۷۰ مهندسی برق دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۹۴ مهندسی برق دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۸ ۱۱۰۹۷ مهندسی برق دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۲۲ مهندسی برق دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۵۲ مهندسی برق دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱ ۱۱۱۸۲ مهندسی برق دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۲ ۱۰۳۹۱ مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۳ ۱۱۲۲۴ مهندسی برق دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۴ ۱۰۴۸۸ مهندسی برق دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۵ ۱۰۹۵۷ مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۶ ۱۰۶۷۱ مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴۷ ۱۰۸۳۹ مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۸ ۱۱۴۵۶ مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۹ ۱۰۷۰۱ مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۷۷۲ مهندسی برق دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });