آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی

مهندسی دریا

آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی

مهندسی دریا

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۱ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۷۳۶ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – بندرعباس (روزانه) دو سال اول این دوره در تهران و دو سال پایانی در بندرعباس برگزار می گردد مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳ ۱۰۹۵۲ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۰۹۵۵ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه)) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵ ۱۰۷۰۰ مهندسي ماشين آلات دريايي دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد محمود آباد مازندران) (روزانه) (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۰۳۹۲ مهندسی دریا دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۰۴۳۰ مهندسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۸ ۱۱۰۱۰ مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۹ ۱۱۰۱۳ مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰

 

 });