آخرین رتبه های مجاز مهندسی راه آهن ،از رشته های ریاضی

مهندسی راه آهن

آخرین رتبه های مجاز مهندسی راه آهن ، از رشته های ریاضی

مهندسی راه آهن

مهندسی راه آهن ، مهندسی راه آهن ، مهندسی راه آهن ، مهندسی راه آهن ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۶۹ مهندسی خط و سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲ ۱۰۹۷۴ مهندسی ماشینهای ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۳ ۱۰۹۶۸ مهندسی حمل و نقل ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۴ ۱۰۰۸۵ مهندسی خط و سازه های ریلی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۵ ۱۰۰۸۹ مهندسی ماشینهای ریلی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۰۹۴۵ مهندسی راه آهن دانشگاه صنعتی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۷ ۱۰۲۵۴ کاردان فنی خط و ابنیه دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی میانه) (روزانه) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰

 });