آخرین رتبه های مجاز شیمی کاربردی ، از رشته های ریاضی

شیمی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، شاخه ای از رشته ی ریاضی

شیمی کاربردی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ، شیمی ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۶۸ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۷۶۸۸ شيمي کاربردي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳ ۱۷۸۶۱ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴ ۱۷۸۲۰ شيمي کاربردي دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۵ ۱۷۷۱۶ شيمي کاربردي دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۶ ۱۷۸۵۷ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۷ ۱۷۹۵۰ شيمي کاربردي دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۸ ۱۷۶۲۶ شيمي کاربردي دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۷۹۷۲ شيمي کاربردي دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰ ۱۷۶۷۳ شيمي کاربردي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱ ۱۸۱۰۵ شيمي کاربردي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۲ ۱۷۹۶۶ شيمي کاربردي دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۷۶۵۵ شيمي کاربردي دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۲۸ شيمي کاربردي دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۳۴ شيمي کاربردي دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۱۶ ۱۸۰۰۲ شيمي کاربردي دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷ ۱۷۹۵۹ شيمي کاربردي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۸۰۳۶ شيمي کاربردي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۹ ۱۷۹۷۵ شيمي کاربردي دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۰ ۱۷۶۰۶ شيمي کاربردي دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۱ ۱۷۶۷۹ شيمي کاربردي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۲ ۱۷۸۰۳ شيمي کاربردي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۳ ۱۷۷۰۷ شيمي کاربردي دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۴ ۱۷۸۱۰ شيمي کاربردي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵ ۱۷۷۴۸ شيمي کاربردي دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۶ ۱۷۹۸۹ شيمي کاربردي دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۷ ۱۷۶۰۸ شيمي کاربردي دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۸ ۱۷۷۵۳ شيمي کاربردي دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۹ ۱۷۷۵۷ شيمي کاربردي دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۰ ۱۷۷۲۹ شيمي کاربردي دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱ ۱۷۷۳۴ شيمي کاربردي دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۲ ۱۷۸۳۹ شيمي کاربردي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۳ ۱۸۰۴۳ شيمي کاربردي دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۴ ۱۸۰۵۰ شيمي کاربردي دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵ ۱۸۱۰۱ شيمي کاربردي دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۶ ۱۷۹۹۰ شيمي کاربردي دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۸۵۶ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۸ ۱۷۶۲۰ شيمي کاربردي دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۰۵ شيمي کاربردي دانشگاه جیرفت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۰ ۱۷۷۲۱ شيمي کاربردي دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱ ۱۸۰۶۳ شيمي کاربردي دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۲ ۱۷۷۶۳ شيمي کاربردي دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۳ ۱۷۸۶۰ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۴ ۱۷۹۸۰ شيمي کاربردي دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۵ ۱۷۷۷۵ شيمي کاربردي دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۶ ۱۸۰۵۹ شيمي کاربردي دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۷ ۱۷۷۰۸ شيمي کاربردي دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۸ ۱۷۷۲۲ شيمي کاربردي دانشگاه دامغان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴۹ ۱۷۸۵۸ شيمي کاربردي دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۵۰ ۱۸۰۵۴ شيمي کاربردي دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });