آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، از رشته های ریاضی

مهندسی شیمی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، از رشته های ریاضی

با سلام خدمت کلیه عزیزان علاقمند به رشته مهندسی شیمی ، به اطلاع شما عزیزان برسانم بر اساس جدولی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و منطقه دو می باشد لذا عزیزان دقت لازم و کافی را نسبت به این موارد داشته باشند.

مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ،

مهندسی شیمی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۲ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۰۳۲۰ مهندسی شیمی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۳ ۱۰۷۳۷ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۴ ۱۰۹۷۰ مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۰۷۲۰ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۰۶۹۷ مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۷ ۱۰۶۹۴ مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت ( محل تحصیل آبادان ) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۸ ۱۰۷۴۸ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) – بندر ماهشهر (روزانه) واحد دانشگاهی ماهشهر – توضیحات در دفترچه سنجش مرد ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹ ۱۰۰۸۶ مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۰ ۱۰۶۸۳ مهندسی شیمی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۱ ۱۱۰۲۱ مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۲ ۱۱۰۳۵ مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳ ۱۰۲۱۷ مهندسی شیمی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۱۰۸۴ مهندسی شیمی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۳۳۸ مهندسی شیمی دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۶ ۱۱۴۲۳ مهندسی شیمی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۷ ۱۰۲۳۳ مهندسی شیمی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۸ ۱۱۰۷۲ مهندسی شیمی دانشگاه قم (روزانه) (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۹ ۱۰۳۳۰ مهندسی شیمی دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۰ ۱۰۸۳۳ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۱ ۱۱۰۹۸ مهندسی شیمی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۲ ۱۰۷۶۳ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۳ ۱۱۱۷۲ مهندسی شیمی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴ ۱۰۰۲۳ مهندسی شیمی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۲۶ مهندسی شیمی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۶ ۱۱۲۲۶ مهندسی شیمی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۶۱۲ مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۴۴۴ مهندسی شیمی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۴۸۹ مهندسی شیمی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۹۵۹ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۸۴۲ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۲ ۱۰۳۹۴ مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۳ ۱۰۰۴۵ مهندسی شیمی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۴ ۱۱۲۳۷ مهندسی شیمی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۵ ۱۰۶۷۲ مهندسی شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۶ ۱۰۰۳۵ مهندسی شیمی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۷ ۱۰۷۷۳ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۸ ۱۰۶۲۹ مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۹ ۱۱۳۹۸ مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۵۳ مهندسی شیمی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱ ۱۰۳۰۱ مهندسی شیمی دانشگاه تفرش (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲ ۱۰۸۰۲ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۳ ۱۰۰۶۴ مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۴ ۱۱۱۱۲ مهندسی شیمی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۵ ۱۰۲۶۳ مهندسی شیمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۱۲۴۸ مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۷ ۱۰۳۰۷ مهندسی شیمی دانشگاه تفرش (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۸ ۱۰۵۳۸ مهندسی شیمی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹ ۱۱۴۰۵ مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰ ۱۰۵۰۱ مهندسی شیمی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 });