آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۲ ۱۰۳۲۱ مهندسی صنایع دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۳ ۱۰۷۳۸ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۴ ۱۰۹۷۱ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۵ ۱۰۸۲۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۰۴۰۴ مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۰۹۹۲ ايمني صنعتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۰۹۹۳ ايمني صنعتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۹ ۱۰۷۲۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۰۲۲ مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۱ ۱۱۰۳۶ مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۲ ۱۰۹۳۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۳ ۱۰۲۱۸ مهندسی صنایع دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۰۱۶۱ مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۵ ۱۱۴۲۴ مهندسی صنایع دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۶ ۱۰۹۳۷ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۷ ۱۱۰۸۵ مهندسی صنایع دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۸ ۱۰۲۳۴ مهندسی صنایع دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۹ ۱۰۷۶۴ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۰ ۱۰۳۳۹ مهندسی صنایع دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۱ ۱۱۰۷۳ مهندسی صنایع دانشگاه قم (روزانه) مرد ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۲ ۱۱۰۹۹ مهندسی صنایع دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۳ ۱۳۶۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۴ ۱۴۳۷۲ مهندسی صنایع موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۴۷۴۷ مهندسی صنایع موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۵۲۷ مهندسی صنایع دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۷ ۱۰۰۲۴ مهندسی صنایع دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۸ ۱۱۴۴۸ مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۹ ۱۰۶۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۰۷۷۴ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۱۴۵۷ مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۰۴۶ مهندسی صنایع دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۰۳۶ مهندسی صنایع دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۸۸۰ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵ ۱۰۶۳۰ مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۶ ۱۱۴۵۲ مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۳۹ مهندسی صنایع دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸ ۱۱۱۹۰ مهندسی صنایع دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ( رودسر-واجارگاه)) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۵۴ مهندسی صنایع دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۰ ۱۰۷۰۹ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۱ ۱۰۳۰۲ مهندسی صنایع دانشگاه تفرش (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۲ ۱۰۰۱۵ مهندسی صنایع دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۳ ۱۰۹۸۲ مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۴ ۱۱۵۵۴ مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۵ ۱۰۳۰۸ مهندسی صنایع دانشگاه تفرش (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۰۴۱۲ مهندسی صنایع دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۷ ۱۱۱۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۰۸۹۲ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۹ ۱۰۹۸۹ مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵۰ ۱۱۳۶۲ مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,